Anda mungkin tertarik
Tutup
ARCH // 12 Tons
ARCH // 12 Tons
harga berdasarkan permintaan
AZ-MACHINERY OTC DOCK-EDGE 6T baru
AZ-MACHINERY OTC DOCK-EDGE 6T baru
€4.950
AZ-MACHINERY AZ RAMP-SIMPLY 180/ 5.0-6.0-6T baru
AZ-MACHINERY AZ RAMP-SIMPLY 180/ 5.0-6.0-6T baru
€15.750
AZ-MACHINERY RAMP-SIMPLY 180/ 4.5-3.5 baru
AZ-MACHINERY RAMP-SIMPLY 180/ 4.5-3.5 baru
€10.250
AZ-MACHINERY EDGE DOCK-E6 baru
AZ-MACHINERY EDGE DOCK-E6 baru
€3.950
AZ-MACHINERY EDGE DOCK 6 baru
AZ-MACHINERY EDGE DOCK 6 baru
€2.950

Dock leveler AUSBAU Levelling ramp for LCV, Sprinter Auffahrrampe, Rampa stacjonarna baru

PDF
Tertarik dengan iklan?
Hubungi penjual
1/5
PDF
€5.391
≈ US$6.274
≈ Rp 88.740.000
Hubungi penjual
Merek AUSBAU
Model Levelling ramp for LCV, Sprinter Auffahrrampe, Rampa stacjonarna
Tipe dock leveler
Tahun pembuatan 2021
Pendaftaran pertama 2021
Lokasi Ukraina
Dipasang pada Okt 20, 2021
Machineryline ID MT18634
Kondisi
Kondisi baru
Detail selengkapnya
Inggris
Levelling ramps for LCV AUSBAU-VR

Allows reaching vans floor from dock gates of logistic centers and plant warehouses.This is special designed truck ramp for loading/unloading commercial vehicles at standard dock gates of modern warehouses.

Our equipment helps to eliminate difference in heights of commercial vehicles (500-700 mm) and height of dock gates, dedicated for big semi-trailers (1100-1200mm ). Van arrives to the dock gate and after riding on the AUSBAU-VR ramp, it becomes higher, and its loading height (distance from ground to van floor) becomes similar to dock gate height, which allows to make loading/unloading just from warehouse.

Our team studied tens of specifications for hundreds of models of commercial vehicles, we analyzed carefully reports about top sales models on European market, our engineers modelled different executions in order to find best choice for different vehicles and here is the result:
Standard set includes steel gratings as riding surface, protective 250 mm detachable fences preventing falling van from ramp, kit for fixing ramp to ground and warehouse wall. Besides that customer can order special optional features, which will upgrade his ramp, improve usability and ergonomics of usage, safety of work.

We produce small truck ramps AUSBAU-VR from steel grades Е 235-В (Fe 360-B) and Е 235-С (Fe 360-C) according to standard ISO 630:1995. Automatic and semi-automatic welding units in the environment of protective gases carry out welding.

While manufacturing our ramps we use:
- rectangular steel pipes (cut sizes depend on the loading capacity);
- hot-rolled plain steel sheet 4, 5 and 12 mm thickness;
- welded steel gratings (the cut of the strip depends on the loading capacity);
- hardware products with a class of strength not lower than 8.0.

Additional options for AUSBAU-VR ramps:
1. Wheels chocks, 2 pairs – additional protection of truck from moving (blocks rear wheels) when loading/unloading process is going.
2. Set of 4 pcs wheel risers for 100mm – allows to increase additionally height of the van if it is too small to reach dock gate level.
3. Mechanical spring bridge – makes connection between dock gate and truck floor.
4. Handrails on the ramp – safe walking on the ramp for pedestrians with 1000mm handrails. Mounts instead of 250mm fences.
5. Traffic light with motion sensor – shows green when truck driver can ride on the ramp and switches to red when it have to stop.
6. Wheels set on the ramp – allows to move ramp from one dock gate to another using forklift.
7. Set of labels – announce important instructions for the truck driver. All labels are printed standard order and with mirror view (good to read for driver looking at the mirror of rear view). Available in English, German, Polish, Russian, Ukrainian and other languages according to request (additional charge can be invoiced).
8. Stairs + platform – it allows truck driver to step first of all at platform and then go downstairs using ladder (different vans have different lengths, meaning different positions of drivers door).
9. Stairs for truck driver – easy to get out from van to ground safely.

You can find the dimensions of standard models of ramps for light-duty vehicles AUSBAU-VR on our website.
Tampilkan seluruh komentar
Товарни рампи за леки търговски превозни средства AUSBAU-VR

Товарни рампи за леки търговски превозни средства AUSBAU-VR позволява да достигнете до нивото на нискотоннажни превозни средства от нивото на товарната зона на логистичните комплекси и фабричните складове. Това е специално проектирана рампа за товарене / разтоварване на търговски камиони, когато се приближава към стандартните порти на съвременните складове.

Оборудване AUSBAU помага да ликвидира разликата във височината на лекотоварните камиони (500-700 мм) и височината на портите, предназначени за големи полуремаркета (1100-1200 мм). Камион с нисък тонаж се приближава към портите на склада и след рампата AUSBAU-VR той става по-висок, а подът му се изравнява с височината на складовата врата, което позволява зареждането / разтоварването директно от склада.

Нашият екип проучи десетки спецификации за стотици търговски превозни средства, внимателно анализирахме докладите за най-популярните камиони на европейския пазар, нашите инженери моделираха различни варианти за намиране на най-добрите решения за различни превозни средства и това е резултатът:
Стандартното оборудване включва решетъчна настилка в качеството на пътното платно, предпазната ограда с височина на 250 мм предотвратява падането на транспорта от рампата, монтажния комплект за фиксиране на рампата към земята и стената на склада. В допълнение, клиентът може да поръча специални опции, които ще подобрят рампата, подобрят неговите потребителски характеристики и ще повишат безопасността на работа.

В производството на рампи AUSBAU-VR се използва марки стомани Е 235-В (Fe 360-B) и Е 235-С (Fe 360-C) съответно на стандарт ISO 630:1995. Заваряването се извършва от автомати и полуавтомати в защитен газ.

При производството на нашите рампи се използват:
- профилни тръби на различни сечение (в зависимост от товара);
- горещо валцуван лист с дебелина 4,5 и 12 мм;
- решетъчна настилка заварен (сечение на полоса зависимост от товара);
- металоизделия с клас на якост не по-ниско 8.0.

Допълнителни опции за товарни рампи AUSBAU-VR:
1. Комплект от 4 колесни лифта на 100 мм - ви позволява допълнително да увеличите височината на транспорта, ако стандартният подем не е достатъчен за работа от склада.
2. Светофар с датчик за движение - показва зелената светлина на водача на камиона, която позволява движение по рампата и превключва на червена, когато той трябва да се спре.
3. Механичен товарен мост - осигурява връзка между складовата врата и пода на подемно-транспортното средство.
4. Стълба за шофьор на камион - позволява лесно и безопасно слизане на земята от камион, стоящ на рампата.
5. Стълбище с платформа - позволява на водача да стъпва от първо на перона, след това да се слезе по стълба (различните превозни средства имат различна дължина, т.е. различни места на шофьорската врата от стената на склада).
6. Колесно превозно средство - ви позволява да преместите рампата от една порта към друга с помощта на товарач.
7. Парапети на рампата - безопасен проход за пешеходци благодарение на парапети с 1000 мм височина. Те се монтират вместо основната ограда (височина 250 мм).
8. Набор от информационни табели - информира водача за важни инструкции. Всички табели се отпечатани в стандартен ред и огледално (добре се чете през огледалото за обратно виждане). Достъпно на английски, немски, полски, руски, украински и други езици (може да се наложи допълнително заплащане).
9. Подложки за колела (2 чифта) - допълнителна защита на подемно-транспортното средство от движение (заключване на задните колела) по време на процеса на товарене и разтоварване.

Можете да намерите размерите на стандартните модели рампи за лекотоварни автомобили AUSBAU-VR на нашия уебсайт.
Stacionární rampa pro užitková vozidla AUSBAU-VR

Rampa AUSBAU-VR umožňuje dostat se na úroveň užitkových vozidel z úrovně ložné plochy logistických komplexů a továrních skladů. To je speciálně navržena rampa pro nakládku/vykládku užitkových vozidel při přibližování se ke standardním přístavním prostorům moderních skladů.

Zařízení AUSBAU pomáhá eliminovat rozdíl ve výšce lehkých nákladních vozidel (500-700 mm) a výšky přístavní brány určené pro velké návěsy (1100-1200 mm). Užitkové vozidlo jde až ke skladové bráně a po příchodu na rampu se AUSBAU-VR zvýší a jeho podlaha se ukáže být v jedné rovině s výškou skladové brány, která umožňuje nakládku / vykládku přímo ze skladu.

Náš tým prozkoumal desítky specifikací na stovky modelů komerční dopravy, jsme pečlivě analyzovali zprávy o nejpopulárnější vozy na evropském trhu, naši inženýři simulovali různé možnosti, jak najít nejlepší řešení pro různé dopravní a tady je výsledek:
Standardní výbava zahrnuje mřížku v kvalitě vozovky, ochranné ploty s výškou 250 mm, které zabraňují pádu vozidla z rampy, montážní sadu pro upevnění rampy k zemi a stěnu skladu. Kromě toho si klient může objednat speciální možnosti, které zlepší rampu, zlepší její uživatelské vlastnosti a zvýší bezpečnost práce.

Při výrobě stacionárních ramp pro užitková vozidla AUSBAU - VR se používá ocel značek E 235-V (Fe 360-B) a E 235-S (Fe 360-C) podle standardu ISO 630:1995. Svařování se provádí pomocí automatů a poloautomatů v prostředí ochranných plynů.

Při výrobě našich ramp se používají:
- profily trubek různých průřezů (v závislosti na zatížení);
- plechy válcované za tepla 4, 5 a 12 mm;
- roštové podlahy svařované (průřez pásu v závislosti na zatížení);
- metalizované výrobky třídy pevnosti není nižší než 8.0.

Další možnosti pro rampy AUSBAU-VR:
1. Sada 4 zdvihů kol 100 mm – umožňuje dodatečně zvýšit výšku dopravy pokud standardní zvedání nestačí pro provedení prací ze skladu.
2. Semafor s pohybovým senzorem-ukazuje zelené světlo řidiče kamionu umožňující provoz přes rampu a přepne na červenou, když se musí zastavit.
3. Mechanický nakládací most-zajišťuje spojení mezi skladovou branou a podlahou kamionu.
4. Žebřík pro řidiče kamionu – umožňuje snadné a bezpečné sestoupit na zem z vozíku stojícího na rampě.
5. Schodiště s plošinou - umožňuje řidiči, aby šel nejprve na plošinu a pak jít dolů po schodech (různá vozidla mají různou délku, tj. různé umístění dveří řidiče od stěny skladu).
6. Kolovy pohybový nástroj - umožňuje přesouvat rampu z jedné brány do druhé pomocí nakladače.
7. Zábradlí na rampě - bezpečný průchod pro chodce díky 1000 mm vysoké kolejnici. Jsou instalovány místo základního oplocení (výška 250 mm).
8. Sada informačních tabulek- informuje řidiče o důležitých pokynech. Všechna označení jsou vytištěna ve standardním pořadí a zrcátka (dobře čitelná přes zpětné zrcátko). K dispozici v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině a dalších jazycích na vyžádání (mohou být účtovány dodatečné poplatky).
9. Protiposuvné zarážky (2 páry) - dodatečná ochrana vozíku proti pohybu (zablokování zadních kol) během nakládání a vykládání.

Rozměry standardního malého nákladního vozidla AUSBAU-VR najdete na našem webu
Sprinter Auffahrrampe AUSBAU-VR

Sprinter Auffahrrampe AUSBAU-VR gelangen Sie von der Lagerebene auf den Boden von leichten Nutzfahrzeugen. Hierbei handelt es sich um eine entwickelte Rampe zum Be- und Entladen des kommerziellen Lastentransports beim Eingang zum Standarddocktor der modernen Lagerhäuser.

Die Ausrüstung AUSBAU hilft, den Unterschied der Höhen von leichten Lastkraftwagen (500-700 mm) und der Höhe der Ladebordwand für die großen Halbanhänger (1100-1200 mm) zu beseitigen. Ein Lastkraftwagen mit niedriger Tonnage fährt an ein Lagertor heran und wird nach einer Anreise auf der AUSBAU-VR-Rampe höher. Sein Fußboden ist auf Höhe der Lagertore, was das Be- und Entladen direkt aus dem Lager ermöglicht.

Unser Team untersuchte die Dutzende von Spezifikationen auf mehrere Modelle des kommerziellen Transportes. Wir analysierten sorgfältig die Berichte über die beliebtesten LKW auf dem europäischen Markt. Unsere Ingenieure modellierten verschiedene Optionen, um die besten Lösungen für verschiedene Fahrzeuge zu finden und das folgende Ergebnis zu erhalten:
Zur Standardausstattung gehören Gitterböden als Fahrbahn, 250 mm hohe Schutzabdeckungen, die das Herunterfallen des Fahrzeugs von der Rampe verhindern, den Montagesatz für die Fixierung der Rampe zur Erde und der Wand des Lagerhauses auf. Außerdem kann der Kunde spezielle Optionen bestellen, die die Rampe verbessern, ihre Anwendercharakteristiken verstärken und die Arbeitssicherheit erhöhen.

Bei der Herstellung der Rampen AUSBAU-VR werden die Stahlsorten E 235-B (Fe 360-B) und E 235-C (Fe 360-C) nach dem Standard ISO 630: 1995 verwendet. Das Schweißen erfolgt automatisch und halbautomatisch in der Umgebung von Schutzgasen.

In der Herstellung unserer Rampen werden verwendet:
• Stahlrohre mit unterschiedlichen Schnitte (je nach der Belastung));
• Warmgewalztes Blech mit einer Dicke von 4, 5 und 12 mm;
• geschweißtes Gitter (der Schnitt des Streifens je nach der Belastung);
• Hardwareprodukte mit einer Festigkeitsklasse von mindestens 8.0.

Zusätzliche Optionen für AUSBAU-VR-Rampen:
1. Gleitschuhe (2 Paare) - zusätzlicher Schutz des Lastkraftwagens vor der Bewegung (die Blockierung der Hinterräder) während des Be- und Entladeprozesses.
2. Der Satz aus 4х der Aufstiege der Räder auf 100 mm - Sie können die Transporthöhe weiter vergrößern, wenn der Standardaufzug nicht ausreicht, um aus dem Lager zu entladen.
3. Die mechanische Ladebrücke - stellt eine Verbindung zwischen dem Lagertor und dem Fußboden des LKW her.
4. Die Geländer auf der Rampe – der sichere Durchgang für die Fußgänger dank den Geländern in der Höhe 1000 mm. Sie werden anstelle der Grundzäune (Höhe 250 mm) installiert.
5. Ampel mit Bewegungsmelder - Zeigt dem LKW-Fahrer grünes Licht, die Bewegung nach der Rampe erlaubend und wird auf Rot umgeschaltet, wenn er stehenbleiben soll.
6. Das Radmittel der Umstellung - mit einem Lader können Sie die Rampe von einem Tor zum anderen bewegen.
7. Der Satz der informativen Schilder - informiert den Fahrer über wichtige Anweisungen. Alle Schilder werden in der Standardordnung und im Spiegel gedruckt (gut lesbar durch den Rückspiegel). Auf Anfrage in Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch und anderen Sprachen erhältlich (zusätzliche Kosten können anfallen).
8. Treppe mit Plattform - ermöglicht dem Fahrer, zuerst auf die Plattform zu treten und dann die Treppe hinunterzugehen (verschiedene Fahrzeuge haben unterschiedliche Längen, d. H. Unterschiedliche Positionen der Fahrertür von der Lagerwand).
9. Die Treppe für den Fahrer des Lastkraftwagens – erlaubt leicht und es ist sicher, auf die Erde vom Lastkraftwagen herunterzusteigen, der auf der Rampe steht.

Die Abmessungen des Standard-Kleinlastwagens AUSBAU-VR können Sie auf unserer Website finden
Stationær rampe til varevogne AUSBAU-VR

AUSBAU-VR-rampen giver mulighed for at nå gulvet i varevogne fra læsseområdets niveau af logistiske komplekser og fabrikslagre. Dette er en specielt designet stationær rampe til lastning/losning af kommercielle lastbiler, når de nærmer sig til standardportene til moderne lagre.

AUSBAUs udstyr hjælper med at fjerne forskellen i højden af varevogne (500-700 mm) og højden af lagerporten, designet til store sættevogne (1100-1200 mm).Varevognen ankommer til lagerporten, og efter ankomsten på rampen bliver AUSBAU-VR højere, så ligger dens gulv i samme højde som lagerporten, og det sørger for lastning/losning direkte fra lageret.

Vores team har studeret snesevis af specifikationer for hundredvis af modeller af erhvervskøretøjer. Vi har analyseret omhyggeligt rapporter om de mest populære lastbiler på det europæiske marked, vores ingeniører har modelleret forskellige muligheder for at finde de bedste løsninger til forskellige køretøjer, og her er resultatet:
Standardudstyr omfatter en rist som et køreområde, beskyttende hegn 250 mm høj, der hindrer køretøjet i at falde ned ad læsserampen, et monteringssæt til fastgørelse af rampen til jorden og lagerets væggen. Desuden kan kunden bestille særlige muligheder, der forbedrer rampen sammen med dets brugeregenskaber og øger arbejdssikkerhed.

Ved fremstilling af stationære ramper til varevogne AUSBAU-VR anvendes stålkvaliteter E 235-B (Fe 360-B) og E 235-C (Fe 360-C) i henhold til ISO 630: 1995. Svejsning udføres med automater og halvautomater med beskyttende gasser.

I fremstillingen af vores ramper anvendes:
- Stålrør af forskellige (afhængig af belastningen);
- Varmtvalset stålplade 4, 5 og 12 mm tykt;
- Svejset rist (tværsnit af bånd afhængig af belastningen);
- Metalprodukter med en styrkeklasse ikke lavere end 8,0.

Ekstra muligheder for AUSBAU-VR ramper:
1. Et sæt 4 opkørselskiler pr. 100 mm - giver dig mulighed for yderligere at øge vognens højde, hvis standardhøjde ikke er nok til at arbejde fra lageret.
2. Trafiklys med bevægelsesføler - Viser grønt lys til lastvognschaufføren, der tillader at køre ad rampen og skifter til rødt, når den skal stoppe.
3. Mekanisk læssebro - skaber forbindelse mellem lagerporten og lastvognens gulv.
4. Ladder til lastvognschauffør - skaber mulighed for nemt og sikkert at komme ned fra en lastbil, der står på rampen.
5. Trappe med platform - tillader chaufføren at træde først på platformen, og derefter gå ned ad trappen (forskellige køretøjer har forskellige længder, dvs. forskellige positioner til førerdøren fra lagervæggen).
6. Hjulkøretøj - giver dig mulighed for at flytte rampen fra en port til en anden ved hjælp af en palleløfter.
7. Rækværk på rampen er en sikker overgang for fodgængere takket være en 1000 mm høj rækværk. Det er installeret i stedet for almindelig hegn (250 mm høj).
8. Et sæt informationstavle - gir chaufføren vigtige retningslinjer. Alle tavlene er trykt på en standard måde og er spejlende (kan læses gennem bagspejlet). Tilgængelig på engelsk, tysk, polsk, russisk, ukrainsk og andre sprog på forespørgsel (ekstra gebyrer kan gælde).
9. Stopklodser (2 par) - Ekstra beskyttelse af lastbilen mod bevægelse (låsning af baghjulene) under lastning og losning.

Dimensioner på standard lille lastbil AUSBAU-VR kan du finde på vores hjemmeside
Ράμπες φόρτωσης για φορτηγά οχήματα μικρής χωρητικότητας AUSBAU-VR

Οι ράμπες AUSBAU-VR σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στο δάπεδο των φορτηγών οχημάτων μικρής χωρητικότητας από το επίπεδο της περιοχής φόρτωσης των συγκροτημάτων logistics και των αποθηκών εργοστασίων. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη ράμπα για την φόρτωση / εκφόρτωση επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων κατά την είσοδο της τυποποιημένης πύλης αποβάθρας των σύγχρονων αποθηκών.

Ο εξοπλισμός AUSBAU βοηθά στην εξάλειψη της διαφοράς μεταξύ των υψών των μικρών φορτηγών (500-700 χιλ) και του ύψους των πυλών αποβάθρας που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλα ημιρυμουλκούμενα (1100-1200 χιλ.). Ένα φορτηγάκι μικρής χωρητικότητας προχωράει προς την πύλη της αποθήκης και μετά την άνοδό του στην ράμπα AUSBAU-VR γίνεται υψηλότερο και το δάπεδό του βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ύψος της πόρτας αποθήκης, γεγονός που επιτρέπει την άμεση φόρτωση / εκφόρτωση απευθείας από την αποθήκη.

Η ομάδα μας μελέτησε δεκάδες προδιαγραφές για εκατοντάδες μοντέλα επαγγελματικών οχημάτων, ανέλυσε προσεκτικά τις αναφορές για τα πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγά, οι μηχανικοί μας σχεδίασαν διάφορες επιλογές για να βρουν την καλύτερη λύση για διάφορα οχήματα με αποτέλεσμα, που αναφέρεται κάτω:
Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το καφασωτό δάπεδο ως οδόστρωμα, προστατευτικά διαχωριστικά ύψους 250 χιλ. προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση των οχημάτων από τη ράμπα, κιτ τοποθέτησης για τη στερέωση της ράμπας στο έδαφος και τον τοίχο της αποθήκης. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει ειδικές επιλογές οι οποίες θα βελτιώσουν τη ράμπα, θα ενισχύσουν τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και θα αυξήσουν την ασφάλεια των εργασιών.

Για την κατασκευή των ραμπών AUSBAU-DG, χρησιμοποιούνται οι τύποι του χάλυβα E 235-B (Fe 360-B) και E 235-C (Fe 360-C) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 630:1995. Η συγκόλληση πραγματοποιείται με αυτόματες και ημιαυτόματες μηχανές στο περιβάλλον προστατευτικών αερίων.

Για την κατασκευή των ραμπών μας χρησιμοποιούνται:
- σωλήνες προφίλ διαφόρων διαμέτρων (ανάλογα με το φορτίο).
- φύλλα θερμής έλασης πάχους 4, 5 και 12 χιλ..
- καφασωτό δάπεδο συγκόλλησης (διάμετρος λωρίδας ανάλογα με το φορτίο).
- μεταλλικά προϊόντα με αντοχή τάξεως τουλάχιστον 8,0.

Πρόσθετες επιλογές για τις ράμπες AUSBAU-DG
1. Σετ τεσσάρων ανυψώσεων των τροχών ανά 100 χιλ. - σας επιτρέπει να αυξήσετε περαιτέρω το ύψος του οχήματος, αν η κανονική ανύψωση δεν είναι αρκετή για να εκτελέσετε τις εργασίες από την αποθήκη.
2. Φωτεινός σηματοδότης με αισθητήρα κίνησης - δείχνει στον οδηγό του φορτηγού το πράσινο φως που επιτρέπει την κίνηση κατά μήκος της ράμπας και αλλάζει σε κόκκινο όταν ο οδηγός πρέπει να σταματήσει.
3. Μηχανική γέφυρα φόρτωσης - παρέχει την σύνδεση μεταξύ της πόρτας αποθήκης και του δαπέδου του φορτηγού.
4. Σκάλα για τον οδηγό του φορτηγού - σας επιτρέπει να κατεβείτε στο έδαφος εύκολα και με ασφάλεια από το φορτηγό που βρίσκεται στην ράμπα.
5. Σκάλα με αποβάθρα - επιτρέπει στον οδηγό να πατήσει πρώτα πάνω στην αποβάθρα και μόνο στη συνέχεια να κατέβει κάτω από τις σκάλες (διάφορα οχήματα έχουν διαφορετικά μήκη, δηλαδή διαφορετικές αποστάσεις της πόρτας του οδηγού από τον τοίχο της αποθήκης).
6. Τροχήλατο μέσο μετακίνησης - σας επιτρέπει να μετακινείτε τη ράμπα από τη μια πύλη στην άλλη χρησιμοποιώντας τον φορτωτή.
7. Κάγκελα στην ράμπα - ασφαλής διέλευση των πεζών χάρη στα κάγκελα ύψους 1000 χιλ. Τοποθετούνται αντί για βασικά διαχωριστικά (ύψους 250 χιλ.).
8. Σετ ενημερωτικών πινακίδων - παρέχει στον οδηγό σημαντικές οδηγίες. Όλες οι πινακίδες εκτυπώνονται σε κανονική σειρά και σε καθρεφτίζουσα μορφή (εύκολα αναγνωρίζονται μέσω του καθρέπτη πίσω όψεως). Διατίθεται στην αγγλική, γερμανική, πολωνική, ρωσική, ουκρανική και άλλες γλώσσες κατόπιν παραγγελίας (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις).
9. Σφήνες τροχών (2 σετ) - πρόσθετη προστασία του φορτηγού από την κύλιση (μπλοκάρισμα πίσω τροχών) κατά την διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Μπορείτε να βρείτε τις διαστάσεις των τυπικών μοντέλων ράμπας για ελαφρά οχήματα AUSBAU-VR στον ιστότοπό μας.
Rampas de carga para vehículos comerciales de poco tonelaje AUSBAU-VR

Rampas para vehículos permiten alcanzar al suelo de los vehículos de poco tonelaje desde el nivel de la zona de carga de los complejos logísticos y los almacenes de fábrica. Es una rampa especialmente diseñada para la carga/descarga del transporte comercial de carga en la entrada a la puerta de dock estándar de los almacenes modernos.

Los equipos AUSBAU permiten eliminar la diferencia entre los niveles de altura de camiones de poco tonelaje (500-700mm) y la altura de las puertas de dock destinadas para cargar los semirremolques grandes (1100-1200mm). El camión de poco tonelaje viene a la puerta del almacén y al entrar en la rampa AUSBAU-VR se pone más alto, y su piso se anivela con la altura de la puerta de almacén, lo que permite realizar la carga/descarga directamente desde el almacén.

Nuestro equipo ha estudiado docenas de especificaciones de centenares de modelos de transporte comercial, hemos analizado cuidadosamente los informes sobre los camiones más populares en el mercado europeo, nuestros ingenieros han modelado diferentes opciones para encontrar la mejor solución para el transporte diverso y aquí tenemos el resultado:
El conjunto estándar incluye el suelo enrejado en calidad de calzada, barreras de seguridad con una altura de 250 mm que evitan que el vehículo se caiga de la rampa, un conjunto de montaje para fijar la rampa al suelo y a la pared del almacén. Además, el cliente puede pedir unas opciones especiales para mejorar la rampa, reforzar las características de uso y aumentar la seguridad del funcionamiento.

En la fabricación de rampas AUSBAU- VR las marcas de acero E 235-B (Fe 360-B) y E 235-C (Fe 360-C) se utilizan según la norma ISO 630: 1995. La soldadura se realiza en el entorno de gases protectores de forma automática y semiautomática.

En la fabricación de nuestras rampas se aplican:
- tubos perfilados de diferentes diámetros (dependiendo de la carga);
- chapa de acero laminada en caliente de espesor de 4, 5 y de 12 mm;
- cubierta de rejilla soldada (sección de la tira depende de la carga);
- los artìculos metálicos de clase de resistencia no menos de 8.0.

Opciones adicionales de las rampas para vehículos AUSBAU-VR:
1. Un conjunto de 4 elevadores de ruedas de 100 mm — permite aumentar aún más la altura del transporte si la elevación estándar no es suficiente para realizar trabajos desde el almacén.
2. Semáforo con un sensor de movimiento — muestra la luz verde al conductor del camión permitiendo el movimiento en la rampa y cambia a la roja cuando hay que detenerse.
3. Pasarela de carga mecánica – proporciona una conexión entre la puerta de almacén y el piso del camión.
4. Escalera para el conductor del camión: le permite bajar al suelo desde un camión parado en la rampa de manera fácil y segura.
5. Escalera con plataforma – permite al conductor primero pasar a la plataforma y luego ya bajar la escalera (los diferentes vehículos tienen diferentes longitudes, es decir, diferentes ubicaciones de la puerta del conductor desde la pared del almacén).
6. Un vehículo con ruedas – le permite desplazar la rampa de una puerta a otra usando el montacargas.
7. Pasamanos en la rampa – un paso seguro para los peatones gracias a las barandillas de la altura de 1000 mm. Se instalan en vez de barreras básicas (altura de 250 mm).
8. Conjunto de placas de información – notifica las instrucciones importantes al conductor. Todas las placas están imprimidas de modo estándar y de reflexión especular (bien legible a través del espejo retrovisor). Disponible en inglés, alemán, polaco, ruso, ucraniano y otros idiomas a pedido (se pueden aplicar cargos adicionales).
9. Zapatas deslizantes (2 pares) – protección adicional del camión contra el movimiento (bloqueo de las ruedas traseras) mientras se realizan las obras de carga y descarga.

Dimensiones del camión pequeño estándar AUSBAU-VR que puede encontrar en nuestro sitio
AUSBAU-VR laadimisrambid kaubikutele

AUSBAU-VR laadimisrambid aitavad kaubikutel ja väikestel veoautodel jõuda logistikakompleksi ja tehaseladude laadimisaladele. Spetsiaalselt väljatöötatud ramp kaasaegsete ladude dokiväravatesse saabuvate kommertsveokite peale- ja mahalaadimiseks.

AUSBAU seadmed aitavad ühtlustada veoautode (500-700 mm) ja dokiväravate kõrgust, mis on mõeldud suurtele poolhaagistele (1100-1200 mm). Kaubik sõidab laousteni ja seejärel AUSBAU-VR rambist üles, jõudes kõrgemale, kuid selle põhi jääb laoväravatega ühele tasemele, mis võimaldab laadungi peale- ja mahalaadimist otse laost.

Meie meeskond on uurinud sadade kommertsveokimudelite kümneid erinevaid spetsifikatsioone ning on analüüsinud Euroopa turu populaarsemate veoautode aruandeid, parima lahenduse leidmiseks on meie insenerid modelleerinud mitmeid erinevaid variante, mis sobiksid erinevatele sõidukitele, ning tulemus on siin:
Standardvarustusse kuulub võrkrest, mida kasutatakse sõiduteena, kaitsepiirded kõrgusega 250 mm, mis ennetavad kukkumist ning paigalduskomplekt rambi kinnitamiseks maapinna või seina külge. Kliendil on täiendavalt võimalik tellida lisatarvikuid, mis muudavad rambi funktsionaalsemaks, parandavad kasutusomadusi ja tagavad tööohutuse.

AUSBAU-VR rampide tootmisel kasutatakse Е 235-В (Fe 360-B) ja Е 235-С (Fe 360-C) terast vastavalt ISO standardile 630:1995. Automaat- ja poolautomaatkeevitus kaitsegaaside keskkonnas.

AUSBAU kasutab oma rampide valmistamisel:
- erineva lõikega profiiltorusid (sõltuvalt kandevõimest),
- kuumvaltsitud lehed 4, 5 ja 12 mm paksusega;
- keevitatud võrkrest (ribalõige sõltuvalt kandevõimest);
- peenmetallist esemed tugevusklassiga vähemalt 8.0

AUSBAU-VR rambi lisatarvikud:
1. 4 x 100 mm tõsteratta komplekt - võimaldab suurendada transpordi kõrgust, kui standardkõrgusest pole piisav laotööde teostamiseks.
2. Liikumisanduriga valgusfoor - näitab veokijuhile rohelist tuld, lubades rambile sõitmist, ja lülitab sisse punase tule, kui veokijuht peab peatuma.
3. Mehaaniline laadimissild - ühendab laoväravad ja veoauto põranda.
4. Veokijuhi redel - aitab ohutult ja mugavalt väljuda rambi peal seisvast veoautost.
5. Platvormiga redel - võimaldab juhil astuda alguses platvormile ja seejärel mööda redelit alla (erinevatel transporditel on erinev pikkus ehk erinev juhiukse paigutus laoseina suhtes).
6. Ratastega sõiduvahend - laaduriga rambi teisaldamiseks ühelt väravalt teise juurde.
7. Rambi käsipuud - tänu 1000 mm kõrgetele käsipuudele on jalakäiatel rambil turvaline liigelda. Paigaldatakse põhipiirete asemele (kõrgus 250 mm).
8. Infotahvlite komplekt - edastab juhile olulised juhised. Kõik tahvlid on trükitud standardjärjekorras ja peegelpildina (mugav lugeda tagavaatepeeglist). Saadaval inglise, saksa, poola, ukraina ja teistes keeltes eritellimusena (võib lisanduda lisatasu).
9. Tõkiskingad (2 paari) - veoauto liikumise blokeerimine (tagarataste lukustamine) peale- ja mahalaadimise ajal.

Tavalise väikeveoki AUSBAU-VR mõõtmed leiate meie saidilt
Lastausrampit pakettiautoihin AUSBAU-VR

AUSBAU-VR -lastausramppi pakettiautoon sallii ulottua pakettiautojen lattialle logistiikkakeskusten ja tehdasvarastojen lastausalueen tasolta. Tämä lastausramppi on erityisesti kehitelty kaupallisten pakettiautojen lastaukseen ja purkuun nykyaikaisten varastojen vakioportilla.

AUSBAU -laitteet auttavat poistamaan pakettiautojen lattian korkeuden (500-700 mm) ja isoille puoliperävaunuille tarkoitettujen varaston porttien tason (1100-1200 mm) välisen eron. Pakettiauto tulee varaston portille ja ajettuaan AUSBAU-VR -lastausrampille se pääsee korkeammalle tasolle ja sen lattia on varaston portin korkeuden tasolla, mikä mahdollistaa lastauksen/purun suoraan varastosta.

Tiimimme on tutkinut satojen pakettiautomallien spesifikaatiot, olemme analysoineet huolellisesti Euroopan markkinoiden suosituimpia pakettiautoja koskevaa tietoa, insinöörimme ovat kehitelleet erilaisia vaihtoehtoja löytääkseen parhaat ratkaisut erilaisille ajoneuvoille, ja tässä on suorittamamme työn tulos:
Vakiovarustus sisältää ritilälevyn ajoratana, 250 mm:n korkeat suojakaiteet, jotka estävät pakettiauton kaatumisen rampilta, sekä asennussetin, jolla ramppi kiinnitetään maahan ja varaston seinään. Lisäksi asiakas voi tilata lisävarusteet, jotka parantavat ramppia ja sen käyttöominaisuuksia ja lisäävät työn turvallisuutta.

AUSBAU-VR -lastausramppien valmistukseen käytetään teräslaatuja Е 235-В (Fe 360-B) ja Е 235-С (Fe 360-C) ISO 630: 1995 -standardin mukaisesti. Hitsausta suoritetaan automaattisilla ja puoliautomaattisilla koneilla suojakaasuympäristössä.

Lastausramppien valmistukseen käytetään:
- erilaisen halkaisijan omaavia teräsprofiiliputkeja (kuormasta riippuen);
- kuumavalssattua levyä paksuudeltaan 4, 5 ja 12 mm;
- hitsattua ritilälevyä (terästen halkaisija riippuu kuormasta);
- metallituotteita, joiden lujuusluokka on vähintään 8,0.

AUSBAU-VR -lastausrampin lisävarusteet:
1. 4 korotuskiilan setti (korkeus 100 mm) – sallii nostaa pakettiauton vielä ylemmäksi, jos lastausrampin vakiokorkeus ei riitä lastaukseen/purkuun varastosta.
2. Liikkeenilmaisimella varustetut liikennevalot – näyttävät vihreän valon pakettiauton kuljettajalle ja siten sallivat ajon rampille ja vaihtuvat punaiseksi, kun kuljettajan tulee pysähtyä.
3. Mekaaninen kuormaussilta – varmistaa varaston portin ja pakettiauton lattian välisen yhteyden.
4. Pakettiauton kuljettajalle tarkoitettu portaikko – sallii päästä helposti ja turvallisesti maantasolle rampilla seisovasta pakettiautosta.
5. Tasolla varustettu portaikko – kuljettaja voi astua ensin tasolle ja sitten laskeutua portaikkoa pitkin (eri pakettiautoilla on eri pituudet, eli kuljettajan ovi voi olla eri etäisyydellä varaston seinältä).
6. Pyörillä varustettu siirtolaite – sallii rampin siirtämisen trukin avulla portilta portille.
7. Kaiteet rampille – 1000 mm:n korkeat kaiteet varmistavat turvallisen kulkemisen rampilla. Ne asennetaan vakiokaiteiden (korkeus 250 mm) sijaan.
8. Tiedotustaulujen setti – antaa tärkeitä ohjeita kuljettajalle. Kaikki taulut on painettu normaaleina ja kirjoitettuina peilikirjoituksena (ne ovat taustapeilin kautta luettavissa). Saatavilla englanniksi, saksaksi, puolaksi, venäjäksi, ukrainaksi ja muilla kielillä (voimme periä siitä lisämaksua).
9. Pyöräesteet (2 paria) – lisäsuojaus pakettiauton liikkumisen varalta (takapyörien lukitseminen) lastauksen/purun ajaksi.

Sivustoltamme löydät tavallisen pienen kuorma-auton AUSBAU-VR mitat
Rampe fixe pour camionnettesтAUSBAU-VR

La rampe fixe pour camionnettes AUSBAU-VR vous permet de déposer au sol des véhicules de faible tonnage depuis la zone de chargement des complexes logistiques et des entrepôts d'usine.
Il s'agit d'une rampe spécialement conçue pour le chargement / déchargement de camions commerciaux près des portes de quai standard des entrepôts modernes.

L’éuipement AUSBAU permet d’éliminer la différence d’hauteur entre les camions légers (500-700 mm) et la hauteur de la porte d'embarcadère, conçue pour les grandes semi-remorques (1100-1200 mm). Le camion de faible tonnage s'arrête jusqu'à la porte de l'entrepôt et, une fois arrivé sur la rampe, l'AUSBAU-VR devient plus haut et son plancher affleure à la hauteur de la porte de l'entrepôt, ce qui permet le chargement / déchargement directement depuis l'entrepôt.

Notre équipe a étudié des dizaines de spécifications pour des centaines de modèles de véhicules commerciaux , nous avons soigneusement analysé les rapports sur les camions les plus populaires sur le marché européen, nos ingénieurs ont modélisé diverses options afin de trouver les meilleures solutions pour différents véhicules. Voici le résultat:
L'équipement standard comprend une grille dans la qualité d'une chaussée, des barrières de protection d'une hauteur de 250 mm empêchant le véhicule de tomber de la rampe, un kit de montage pour fixer la rampe au sol et au mur de l'entrepôt. En outre, le client peut commander des options spéciales qui amélioreront la rampe, amélioreront les caractéristiques de l'utilisateur et augmenteront la sécurité du travail.

Selon la norme ISO 630: 1995, les nuances d'acier E 235-B (Fe 360-B) et E 235-C (Fe 360-C) sont utilisées dans la fabrication des rampes fixes pour camionnettes AUSBAU-VR Le soudage est effectué de manière automatique et semi-automatique dans l'environnement de gaz de protection.

Dans la fabrication de nos rampes sont utilisés:
- tuyaux en acier de différentes sections (en fonction de la charge);
- tôles laminées à chaud de 4, 5 et 12 mm d'épaisseur;
- grille soudée (section de bande en fonction de la charge);
- produits matériels avec une classe de résistance non inférieure à 8,0.

Options supplémentaires pour les rampes AUSBAU-VR:
1. Un ensemble de 4 élévateurs à roues par 100 mm - vous permet d’augmenter encore la hauteur de transport si l’élévateur standard ne suffit pas pour travailler depuis l’entrepôt.
2. Un feu de circulation avec détecteur de mouvement - montre le feu vert au conducteur du camion, lui permettant de se déplacer sur la rampe et passe au rouge lorsqu'il doit s’arrêter.
3. Le pont de chargement mécanique - assure la connexion entre la porte de l'entrepôt et le plancher du camion.
4. L’échelle pour chauffeur de camion - vous permet de descendre au sol facilement et en toute sécurité du camion se tenant sur la rampe.
5. Un escalier avec une plate-forme - permet au conducteur de monter en premier sur la plate-forme, puis de descendre les escaliers (différents véhicules ont des longueurs différentes, c'est-à-dire différents emplacements de la porte du conducteur par rapport au mur de l'entrepôt).
6. Le véhicule sur roues - vous permet de déplacer la rampe d'un portail à un autre à l'aide d'un chargeur.
7. Le garde-corps sur la rampe est un passage sécurisé pour les piétons grâce à une rambarde de 1 000 mm de hauteur. Ils sont installés à la place des clôtures de base (hauteur 250 mm).
8. Un ensemble de panneaux d’information informe les instructions importantes pour le conducteur. Tous les panneaux sont imprimés dans l'ordre et dans le miroir (bien lisibles à travers le rétroviseur). Disponible en anglais, allemand, polonais, russe, ukrainien et dans d'autres langues sur demande (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).
9. Patins (2 paires) - Protection supplémentaire du chariot contre le mouvement (blocage des roues arrière) pendant le processus de chargement et de déchargement.

Dimensions du petit camion standard AUSBAU-VR que vous pouvez trouver sur notre site.
Utovarna rampa za kombi AUSBAU-VR

Utovarna rampa za kombi AUSBAU-VR omogućuje vam da dođete do poda teretnog vozila male nosivosti s razine utovarnog prostora logističkih kompleksa i tvorničkih skladišta. To je posebno dizajnirana rampa za utovar/ istovar komercijalnih teretnih vozila pri približavanju standardnim pristanišnima vratima modernih skladišta.

Oprema AUSBAU pomaže kod uklanjanja razlike u visini teretnog vozila s niskom nosivošću ili malih kamiona (500-700 mm) i visine pristanišnih vrata, namijenjenih za velike poluprikolice (1100-1200 mm). Mali kamion dolazi do vrata skladišta i nakon dolaska na rampu AUSBAU-VR postaje viši, a njegov se pod nalazi na razini visine vrata skladišta, što omogućuje utovar / istovar izravno iz skladišta.

Naš je tim proučio desetke specifikacija za stotine modela komercijalnih vozila; pažljivo smo analizirali izvješća o najpopularnijim kamionima na europskom tržištu, naši inženjeri su napravili različite varijante radi pronalaženja najboljih rješenja za različita vozila, te je ovdje predstavljen rezultat:
Standardna oprema uključuje rešetku koja ima ulogu prometnice, zaštitne ograde visine 250 mm koje sprječavaju pad vozila s rampe, montažni set za pričvršćivanje rampe zemlji i zidu skladišta. Osim toga, klijent može naručiti posebne opcije koje će nadograditi rampu, poboljšati njegove korisničke karakteristike i povećati sigurnost rada.

U proizvodnji rampi AUSBAU-VR, koriste se čelici E 235-B (Fe 360-B) i E 235-C (Fe 360-C) prema ISO 630: 1995. Zavarivanje se provodi automatskom i poluautomatskom opremom u zaštitnim plinovima.

U proizvodnji naših rampi koriste se:
- cijevi različitih profila (ovisno o opterećenju);
- toplo valjana ploča debljine 4, 5 i 12 mm;
- zavarene rešetke (presjek trake ovisi o opterećenju);
- hardverski proizvodi s klasom čvrstoće najmanje 8,0.

Dodatne opcije za rampe AUSBAU-VR:
1. Komplet od 4 komada podizača kotača za 100mm - omogućuje dodatno povećanje visine vozila ako standardne visine nedostaje za održavanje radova sa skladišta.
2. Semafor sa senzorima kretanja – pokazuje zeleno svijetlo vozaču vozila i dozvoljava kretanje po rampi, te se prebacuje na crveno svijetlo kada se on mora zaustaviti.
3. Mehanički utovarni most koji osigurava spoj vrata skladišta i poda teretnog vozila.
4.Ljestve za vozača teretnog vozila dozvoljavaju vozaču da se lako spusti na zemlju iz vozila koje stoji na rampi.
5. Ljestve s platformom dozvoljavaju vozaču da se spusti na početku na platformu, a kasnije se spusti niz stepenica (različita vozila imaju različitu dužinu, tj. različiti položaj vrata vozača spram zida skladišta).
6. Sredstvo kretanja na kotačima dozvoljava premještati rampu od jednih vrata prema drugima, koristeći utovarivač.
7. Rukohvat na rampi su siguran prolaz za pješake zahvaljujući ogradi visine 1000 mm. Postavljaju se umjesto standardne ograde (visine 250 mm).
8.Komplet informacijskih naljepnica sadrže važne za vozača instrukcije. Sve naljepnice su tiskane standardnim redoslijedom i imaju zrcalni pogled (lako je pročitati vozaču koji gleda u retrovizor). Dostupni su na engleskom, njemačkom, poljskom, ruskom, ukrajinskom i drugim jezicima prema narudžbi (mogu se dodatno naplaćivati).
9.Klinovi za kotače, 2 para - dodatna zaštita kamiona od pomicanja (blokira stražnje kotače) kada traje proces utovara / istovara.

Dimenzije standardnog malog kamiona AUSBAU-VR možete pronaći na našoj web stranici
AUSBAU-VR Rakodó rámpa kisteherautók számára

Az AUSBAU-VR rámpa lehetővé teszi a hozzáférést a kis tonnájú gépjárművek aljához a logisztikai komplexek és gyári raktárak berakodási zónájának szintjéről. Ez egy speciálisan kifejlesztett rámpa a kereskedelmi teherjárművek berakodásához/kirakodásához a modern raktárak szabványos dokk kapuihoz történő behajtás során.

Az AUSBAU berendezés segít likvidálni a kistonnájú teherautók magassága (500-700 mm) és a nagy félpótkocsik számára tervezett (1100-1200 mm) dokk kapuk magassága közötti különbséget. A kistonnájú teherautó behajt a raktári kapukhoz és az AUSBAU-VR rámpára történő felhajtás után magasabb lesz, a padlója pedig a raktári kapuk magasságának szintjével lesz egyenlő, ami lehetővé teszi a berakodás/kirakodás egyenesen a raktárból történő végzését.
Csapatunk áttanulmányozta több száz kereskedelmi gépjármű modell tucatnyi specifikációját figyelmesen elemeztük a beszámolókat az európai piacon legnépszerűbb tehergépjárművekről szóló jelentéseket, mérnökeink különböző variációkat modelleztek, hogy megtalálják a legjobb megoldásokat a különböző járművek számára, és itt van az eredmény:
A szabványos komplektáció tartalmazza a rácsos padlót az úttest minőségében, a 250 mm magasságú védő kerítéseket, amelyek megakadályozzák a jármű leesését a rámpáról, egy szerelőkészletet a rámpa rögzítéséhez a földhöz és a raktár falához. Emellett az ügyfélnek lehetősége van különböző opciók megrendelésére, amelyek még jobbá teszik a rámpát, erősítik felhasználói jellemzőit és növelik a munka biztonságát.
Az AUSBAU- VR rámpa gyártása során Е 235-В (Fe 360-B) és Е 235-С (Fe 360-C) márkájú acél kerül felhasználásra az ISO 630:1995 szabvány alapján. A hegesztés autómatákkal és félautomatákkal történik védőgázban.
Rámpáink előállítása során a következő elemek kerülnek felhasználásra:
Különböző metszetű profil csövek (a terheléstől függően);
melegen hengerelt 4, 5 és 12 mm vastag lemez;
hegesztett rács (a csík metszése a megterheléstől függ) ;
8.0. nem kisebb szilárdsági osztályú fémtermékek

Pótlólagos opciók az AUSBAU-VR rámpák számára:
1. Készlet 4 kerékemelőből 100 mm-re – lehetővé teszi a jármű magasságának pótlólagos növelését, ha a standart emelés nem elegendő a munkálatok elvégzéséhez a raktárból.
2. Mozgásérzékelővel ellátott közlekedési lámpa – zöld fényt mutat a teherautó sofőrjének, engedélyezve a mozgást a rámpán és átkapcsol pirosra, amikor meg kell állnia.
3. Mechanikus rakodási híd - kapcsolatot biztosít a raktárkapuk és a teherautó padlója között.
4. Létra a teherautó sofőrje számára – lehetővé teszi a könnyű és biztonságos leereszkedést a földre a teherautóról, amely a rámpán áll.
5. Létra platformmal – lehetővé teszi a sofőr számára, hogy először a platforma lépjen rá, és csak ezt követően ereszkedjen le a létrán (a különböző járművek különböző hosszal rendelkeznek, azaz a sofőr ajtók különbözőképpen helyezkednek el a raktár falától).
6. Kerekes jármű a mozgáshoz – lehetővé teszi a rámpa mozgatását az egyik kaputól a másikhoz, rakodót használva.
7. Korlátok a rámpán – biztonságos áthaladás a gyalogosok számára az 1000 mm magasságú korlátoknak köszönhetően. Az Az alapkerítés helyett (250 mm magasság) kerül telepítésre.
8. Információs táblák készlete – tudatja a fontos utasításokat a sofőr számára. Minden tábla standart rendben és tükörben van nyomtatva (jól olvasható a visszapillantó tükörből). Angolul, németül, lengyelül, oroszul, ukránul érhető el, valamint kérésre más nyelveken (fel lehet számítva felár).
9. Csúszásellenes „cipők” (2 pár) – a teherautó pótlólagos védelme az elmozdulásoktól (a hátső kerekek blokkolása), amikor a berakodási-kirakodási folyamatok tartanak.

A könnyű haszongépjárművek AUSBAU-VR szabványos rámpáinak méreteit weboldalunkon találja meg.
Rampa di raccordo tra piano piassale e magazzino per transito automezzi e carrelli elevatori AUSBAU-VR

La rampa AUSBAU-VR consente di raggiungere il piano dei veicoli a basso tonnellaggio dal livello della zona di carico dei complessi logistici e dei magazzini di fabbrica. Questa è una rampa appositamente progettata per il carico / scarico di camion commerciali quando ci si avvicina alle porte di banchina standard dei moderni magazzini.

Equipaggiamento AUSBAU aiuta ad eliminare la differenza di altezza dei camion leggeri (500-700 mm) e l'altezza del portellone, progettato per grandi semirimorchi (1100-1200 mm). Il camion a basso tonnellaggio arriva fino alla porta o del magazzino e dopo l'arrivo sulla rampa l'AUSBAU-VR diventa più alto, e il suo pavimento gira a filo con l'altezza della porta del magazzino, che consente il carico / scarico direttamente dal magazzino.

Il nostro team ha studiato decine di specifiche per centinaia di modelli di veicoli commerciali, abbiamo analizzato attentamente i rapporti sui camion più popolari sul mercato europeo, i nostri ingegneri hanno modellato varie opzioni per trovare le migliori soluzioni per vari veicoli, ed ecco il risultato:
L'equipaggiamento di serie comprende una griglia in qualità di carreggiata, recinzioni protettive con un'altezza di 250 mm che impedisce al veicolo di cadere dalla rampa, un kit di montaggio per il fissaggio della rampa a terra e il muro del magazzino. Inoltre, il cliente può ordinare opzioni speciali che miglioreranno la rampa, miglioreranno le caratteristiche dell'utente e aumenteranno la sicurezza del lavoro.

Nella produzione delle rampe di raccordo AUSBAU-VR, i tipi di acciaio E 235-B (Fe 360-B) e E 235-C (Fe 360-C) vengono utilizzati secondo la norma ISO 630: 1995. La saldatura viene eseguita automaticamente e semiautomaticamente nell'ambiente di gas di protezione.

Nella produzione delle nostre rampe vengono utilizzati:
- tubi in acciaio di sezioni diverse (a seconda del carico);
- lamiere laminate a caldo spessore 4, 5 e 12 mm;
- griglia saldata (sezione della striscia a seconda del carico);
- prodotti metallici con una classe di resistenza non inferiore a 8.0.

Ulteriori opzioni per le rampe AUSBAU-VR:
1. Un set di 4 sollevatori su 100 mm - consente di aumentare ulteriormente l'altezza del trasporto se l'ascensore standard non è sufficiente per lavorare dal magazzino.
2. Semaforo con sensore di movimento: mostra la luce verde all'autista del camion che consente il movimento sulla rampa e passa al rosso quando deve fermarsi.
3. Ponte di carico meccanico: fornisce una connessione tra il cancello del magazzino e il pavimento del camion.
4. Scala per autista di camion: consente di scendere in modo facile e sicuro a terra da un camion, in piedi sulla rampa.
5. Scala con piattaforma: consente al guidatore di salire prima sulla piattaforma, quindi scendere le scale (diversi veicoli hanno lunghezze diverse, cioè diverse posizioni della portiera del conducente dalla parete del magazzino).
6. Veicolo a ruote: consente di spostare la rampa da un cancello all'altro utilizzando un caricatore.
7. La ringhiera sulla rampa è un passaggio sicuro per i pedoni grazie a un binario alto 1000 mm. Sono installati al posto della scherma base (altezza 250 mm).
8. Una serie di cartelli informativi - informa importanti istruzioni per il conducente. Tutti i segni sono stampati nell'ordine standard e nello specchio (ben leggibili attraverso lo specchietto retrovisore). Disponibile in inglese, tedesco, polacco, russo, ucraino e altre lingue su richiesta (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi).
9. Pattini scorrevoli (2 coppie) - Protezione supplementare del carrello contro i movimenti (bloccaggio delle ruote posteriori) durante il processo di carico e scarico.

Dimensioni del piccolo camion standard AUSBAU-VR che puoi trovare sul nostro sito
Stacionarios rampos furgonams AUSBAU-VR

Stacionarios rampos furgonams AUSBAU-VR leidžia pasiekti mažo tonažo automobilių grindis nuo logistinių kompleksų ir gamyklos sandėlių pakrovimo zonos lygio. Tai specialiai suprojektuota rampa dėl komercinio krovininio transporto pakrovimo / iškrovimo privažiuojant prie standartinių šiuolaikinių sandėlių dokinių vartų.

Įranga AUSBAU padeda likviduoti aukščių skirtumą tarp mažo tonažo sunkvežimių (500–700 mm) ir dokinių vartų, paskirtų dėl didelių puspriekabių (1100–1200 mm). Mažo tonažo sunkvežimis privažiuoja prie sandėlio vartų ir užvažiavęs ant rampos AUSBAU-VR randasi aukščiau, o jo grindys gaunasi viename lygyje su sandėlio vartų aukščiu, kas leidžia atlikti pakrovimą / iškrovimą tiesiog iš sandėlio.

Mūsų komanda ištyrė dešimtis specifikacijų šimtams komercinio transporto modelių, mes atidžiai išanalizavome ataskaitas apie pačius populiarius Europos rinkos sunkvežimius, mūsų inžinieriai sumodeliavo skirtingus variantus, kad surasti geriausią sprendimą dėl įvairaus transporto ir štai rezultatas:
Į standartinę komplektaciją įeina suvirintų grotelių danga kaip važiuojamojo paviršaus dalis, apsauginis bortelis 250 mm aukščio išvengiantis transporto kritimą nuo rampos, montažinis rinkinys dėl rampos fiksacijos prie žemės ir sandėlio sienos. Be to, klientas gali užsakyti specialias parinktis, kurios pagerins rampą, sustiprins jos naudojimo charakteristikas ir padidins darbo saugumą.
Gaminant rampas AUSBAU-VR naudojamas plienas markių E 235-B (Fe 360-B) ir E 235-C (Fe 360-C) pagal standartą ISO 630:1995. Suvirinimas atliekamas automatais ir pusautomatais apsauginių dujų aplinkoje.

Gaminant mūsų rampas naudojama:
- profiliniai plieno vamzdžiai skirtingų skerspjūvių (priklausomai nuo apkrovos);
- karštai valcuoti 4,5 ir 12 mm storio lapai;
- suvirinta grotelių danga (juostos skerspjūvis priklauso nuo apkrovos);
- techninės įrangos gaminiai su atsparumo klase ne mažesnė kaip 8,0.

Papildomos stacionarinių rampų furgonams AUSBAU-VR galimybės:
1. Keturių ratų keltuvų komplektas 100 mm - leidžia papildomai padidinti transporto aukštį, jeigu nepakanka standartinio pakėlimo pravesti darbus iš sandėlio.
2. Šviesoforas su judesio jutikliu – rodo žalią šviesą sunkvežimio vairuotojui leisdamas judėti ant rampos ir persijungia į raudoną, kada jis turi sustoti.
3. Mechaninis pakrovimo tiltas – atlieka sujungimą tarp sandėlio vartų ir sunkvežimio grindų.
4. Sunkvežimio vairuotojo laiptai - leidžia lengvai ir saugiai nusileisti ant žemės iš sunkvežimio, stovinčio ant rampos.
5. Laiptai su platforma - leidžia vairuotojui iš pradžių žengti ant platformos, o paskui nusileisti laiptais (skirtingas transportas turi skirtingą ilgį, t.y. skirtingą vairuotojo durų padėtį nuo sandėlio sienos).
6. Ratų perkėlimo priemonė - leidžia perkelti rampą nuo vienų vartų iki kitų panaudojant krautuvą.
7. Rampos turėklai - saugus pėsčiųjų praėjimas dėka turėklams 1000 mm aukščio. Jie įrengiami vietoj pagrindinio aptvaro (250 mm aukščio).
8. Informacinių lentelių rinkinys - praneša vairuotojui svarbias instrukcijas. Visos lentelės atspausdintos standartine tvarka ir veidrodiškai (gerai skaitomos per galinio vaizdo veidrodį). Gali būti anglų, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir kitomis kalbomis pagal reikalavimą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai).
9. Priešatošliaužės trinkėlės (2 poros) - papildoma sunkvežimio apsauga nuo judėjimo (galinių ratų blokavimas), kada eina pakrovimo / iškrovimo procesas.

Standartinio mažo sunkvežimio AUSBAU-VR matmenis galite rasti mūsų svetainėje
Stacionārās rampas maztonnāžas kravas auto (furgoniem) AUSBAU-VR

Stacionārās rampas maztonnāžas kravas auto AUSBAU-VR ļauj nokļūt līdz maztonnāžas auto grīdai no loģistikas kompleksu un rūpnīcas noliktavu iekraušanas zonas līmeņa. Tā ir speciāli izstrādāta rampa komerciālā kravas transporta iekraušanai/izkraušanai, piebraucot moderno noliktavu standarta doku vārtiem.

AUSBAU iekārtas palīdz likvidēt furgonu (500‒700 mm) un doku vārtu augstumu starpību, kas paredzēti lielajām puspiekabēm (1100‒1200 mm). Maztonnāžas kravas auto piebrauc pie noliktavas vārtiem un pēc uzbraukšanas uz rampas AUSBAU-VR kļūst augstāks, bet tā grīda izlīdzinās ar noliktavas vārtu augstumu, kas ļauj veikt iekraušanu/izkraušanu tieši no noliktavas.

Mūsu komanda ir izstudējusi komerciālā transporta simtu modeļu desmitiem specifikācijas, mēs uzmanīgi izanalizējām pārskatus par vispopulārākajiem kravas auto Eiropas tirgū, mūsu inženieri nomodulēja visdažādākos variantus, lai atrastu vislabāko risinājumu visdažādākajam transportam un lūk, rezultāts:
Standarta komplektācija ietver režģotu klāju, kas kalpo par braucamo daļu, aizsargnožogojumus 250 mm augstumā, kas novērš transporta nokrišanu no rampas, montāžas komplektu rampas nofiksēšanai pie zemes un noliktavas sienas. Turklāt klients var pasūtīt speciālas opcijas, kas uzlabos rampu, pastiprinās tās lietotāja raksturojumus un paaugstinās darbu drošību.
Rampu AUSBAU- VR ražošanā izmanto marku Е 235-В (Fe 360-B) un Е 235-С (Fe 360-C) tēraudu pēc standarta ISO 630:1995. Metināšu veic automāti un pusautomāti aizsarggāzu vidē.

Mūsu rampu izgatavošanā izmanto:
- dažādu šķērsgriezumu profila caurules (atkarībā no slodzes);
- karstā velmējuma loksni 4, 5 un 12 mm biezumā;
- metinātu režģotu klāju (joslas šķērsgriezums atkarīgs no slodzes);
- metālizstrādājumus ar izturības klasi ne zemāku par 8.0.

Papildu opcijas stacionārām furgonu rampām AUSBAU-VR:
1. Komplekts no 4х iekraušanas rampām uz 100 mm ‒ ļauj papildu palielināt transporta augstumu, ja standarta rampa ir nepietiekama darbu veikšanai no noliktavas.
2. Luksofors ar kustību sensoru ‒ rāda kravas auto vadītājam zaļo gaismu, atļaujot kustību pa rampu un pārslēdzas uz sarkano, kad viņam jāapstājas.
3. Mehāniskais iekraušanas tilts ‒ nodrošina savienojumu starp noliktavas vārtiem un kravas auto grīdu.
4. Kāpnes kravas auto vadītājam ‒ ļauj viegli un droši nokāpt uz zemes no kravas auto, kas atrodas uz rampas.
5. Kāpnes ar platformu ‒ ļauj vadītājam sākumā uzkāpt uz platformas, pēc tam jau nokāpt pa kāpnēm (dažādam transportam ir dažāds garums, tas ir dažāds vadītāja durvju izvietojums no noliktavas sienas).
6. Pārvietošanas līdzeklis uz riteņiem ‒ ļauj pārvietot rampu no vieniem vārtiem uz citiem, izmantojot iekrāvēju.
7. Rampas margas ‒ droša eja gājējiem, pateicoties margām ar augstumu 1000 mm. Uzstāda bāzes nožogojumu vietā (augstums 250 mm).
8. Informācijas plāksnīšu komplekts ‒ satur svarīgas instrukcijas vadītājam. Visas plāksnītes nodrukātas standarta kārtībā un spoguļa veidā (labi salasāmas caur aizmugurējā skata spoguli). Pieejamas angļu, vācu, poļu, krievu, ukraiņu un citās valodās pēc pieprasījuma (var tikt iekasēta papildu maksa).
9. Pretripošanas kurpes (2 pāri) ‒ kravas auto papildu aizsardzība pret kustību (aizmugurējo riteņu bloķēšana), kad notiek iekraušanas‒izkraušanas process.

Standarta mazas kravas automašīnas AUSBAU-VR izmēri, kurus varat atrast mūsu vietnē.
Laadbruggen voor lichte voertuigen AUSBAU-VR

Laadbruggen voor lichte voertuigen AUSBAU-VR bieden de mogelijkheid om vanuit de laadruimte van logistieke complexen en fabrieksmagazijnen de vloer van lichte voertuigen te halen. Dit is een speciaal ontworpen vrachtwagenhelling voor het laden / lossen van bedrijfsvoertuigen bij standaard havenpoorten van moderne magazijnen.

De apparatuur AUSBAU helpt bij het elimineren van hoogteverschillen van bedrijfsvoertuigen (500-700 mm) en hoogte van havenpoorten, speciaal voor grote opleggers (1100-1200 mm). Het berdrijfsvoertuig arriveert bij het dok en na het rijden op de AUSBAU-VR-oprijplaat wordt deze hoger en de laadhoogte (afstand van de grond tot de vloer) wordt vergelijkbaar met de hoogte van het laadperron, waardoor het laden / lossen alleen mogelijk is vanuit het magazijn.

Ons team bestudeerde tientallen specificaties voor honderden modellen van bedrijfsvoertuigen, we analyseerden zorgvuldig rapporten over de beste verkoopmodellen op de Europese markt, onze ingenieurs modelleerden verschillende uitvoeringen om de beste keuze voor verschillende voertuigen te vinden en hier volgt het resultaat:
Standaard set omvat stalen roosters als rijoppervlak, beschermende afneembare hekken van 250 mm die val van oprit verhinderen, set voor het bevestigen van oprit aan de grond en magazijnmuur. Daarnaast kan de klant speciale optionele functies bestellen, die zijn oprit upgraden, de bruikbaarheid en ergonomie van het gebruik verbeteren, de veiligheid van het werk.

Oprijlanen AUSBAU-VR worden geproduceerd van staalsoorten Е 235-В (Fe 360-B) en Е 235-С (Fe 360-C) volgens de norm ISO 630: 1995. Lassen wordt uitgevoerd door automatische en semi-automatische laseenheden in de omgeving van beschermende gassen.

Bij de vervaardiging van onze laadbruggen worden gebruikt:
• rechthoekige stalen buizen (snijafmetingen zijn afhankelijk van de laadcapaciteit);
• warmgewalste platte staalplaat met een dikte van 4, 5 en 12 mm;
• gelaste stalen roosters (de snede van de strip is afhankelijk van de laadcapaciteit);
• hardwareproducten met een klasse van kracht niet lager dan 8,0.

Extra opties voor AUSBAU-VR- laadbruggen voor lichte voertuigen:
1. Set van 4 stuks wielwielen voor 100 mm - maakt het mogelijk om de extra hoogte van de bestelwagen te verhogen als deze te klein is om het niveau van de gate te bereiken.
2. Verkeerslicht met bewegingssensor - wordt groen als de vrachtwagenchauffeur op de oprit kan rijden en naar rood overschakelt wanneer hij moet stoppen.
3. Mechanische veerbrug - maakt verbinding tussen laadperron en vrachtwagenvloer.
4. Trap voor vrachtwagenchauffeur - gemakkelijk om veilig van bestelwagen naar grond te gaan.
5. Trap met platform - het stelt de vrachtwagenchauffeur in staat om eerst op het platform te stappen en vervolgens naar beneden te gaan met behulp van een ladder (verschillende bestelwagens hebben verschillende lengtes, wat betekent dat de deur van de bestuurder op verschillende posities staat).
6. Wielen op de oprijplaat - hiermee kunt u de oprit van de ene toegangspoort naar de andere verplaatsen met een vorkheftruck.
7. Leuning op de oprit - een veilige doorgang voor voetgangers dankzij de 1000 mm hoge leuning. Zijn vastgesteld in plaats van basisbeschermingen (250 mm hoog).
8. Set etiketten - kondig belangrijke instructies aan voor de vrachtwagenchauffeur. Alle labels zijn standaard afgedrukt en met spiegelbeeld (goed om te lezen voor bestuurder die de spiegel van achteraanzicht bekijkt). Beschikbaar in het Engels, Duits, Pools, Russisch, Oekraïens en andere talen op verzoek (extra kosten kunnen worden gefactureerd).
9. Wielblokken, 2 paar - extra bescherming van de truck tegen verplaatsen (blokkeert de achterwielen) tijdens het laden / lossen.

Op onze website vindt u de afmetingen van standaardmodellen oprijplaten voor lichte voertuigen AUSBAU-VR.
Utjevningsramper for LCV AUSBAU-VR

Tillater nå varebilgulv fra bryggeporter til logistikksentre og plantelagre. Dette er spesialdesignet lastebilrampe for lasting / lossing av nyttekjøretøyer ved standard havneporter til moderne lager.

Utstyret vårt hjelper til med å eliminere forskjell i høyde på nyttekjøretøyer (500-700 mm) og høyden på kaien, dedikert for store semitrailere (1100-1200 mm). Varebil ankommer kaien, og etter å ha kjørt på AUSBAU-VR-rampen blir den høyere, og lastehøyden (avstand fra bakken til varebunnen) blir lik dokkehøyden, noe som gjør det mulig å laste / losse bare fra lageret.

Teamet vårt studerte titalls spesifikasjoner for hundrevis av kommersielle kjøretøymodeller, vi analyserte nøye rapporter om toppsalgsmodeller på det europeiske markedet, våre ingeniører modellerte forskjellige kjøringer for å finne det beste valget for forskjellige biler, og her er resultatet:
Standardsettet inkluderer stålgitter som kjøreflate, beskyttende 250 mm avtakbare gjerder som forhindrer fallende varebil fra rampe, sett for montering av rampe til bakken og lagervegg. I tillegg til at kunden kan bestille spesielle valgfrie funksjoner, som vil oppgradere rampen hans, forbedre brukervennligheten og ergonomien ved bruk, sikkerheten til arbeidet.

Vi produserer små lastebilramper AUSBAU-VR av stålkvaliteter Е 235-В (Fe 360-B) og Е 235-С (Fe 360-C) i henhold til standard ISO 630: 1995. Automatiske og halvautomatiske sveiseenheter i miljøet av beskyttende gasser utfører sveising.

Mens vi produserer ramper, bruker vi:
- rektangulære stålrør (kappestørrelser avhenger av lastekapasiteten);
- varmvalset vanlig stålplate 4, 5 og 12 mm tykkelse;
- sveisede stålgitter (avskjæringen av stripen avhenger av lastekapasiteten);
- maskinvareprodukter med en styrkeklasse som ikke er lavere enn 8,0.

Ytterligere alternativer for AUSBAU-VR ramper:
1. Hjulklosser, 2 par - ekstra beskyttelse av lastebilen mot bevegelse (blokkerer bakhjulene) når lasting / lossing pågår.
2. Sett med 4 stk hjulstigerør for 100mm - gjør det mulig å øke varebilens tilleggshøyde hvis den er for liten til å nå bryggeportnivået.
3. Mekanisk fjærbro - lager forbindelse mellom kaien og truckgulvet.
4. Håndlister på rampen - trygt å gå på rampen for fotgjengere med 1000 mm rekkverk. Monteres i stedet for 250 mm gjerder.
5. Trafikklys med bevegelsessensor - viser grønt når lastebilsjåfør kan kjøre på rampen og bytter til rødt når den må stoppe.
6. Hjul satt på rampen - gjør det mulig å flytte rampe fra en bryggeport til en annen ved hjelp av gaffeltruck.
7. Sett med etiketter - kunngjør viktige instruksjoner for lastebilsjåføren. Alle etiketter er trykt som standardbestilling og med speilvisning (god å lese for sjåføren som ser på speilet bakfra). Tilgjengelig på engelsk, tysk, polsk, russisk, ukrainsk og andre språk etter forespørsel (tilleggsavgift kan faktureres).
8. Trapp + plattform - det gjør at lastebilsjåføren kan gå først på plattformen og deretter gå ned i stigen (forskjellige varebiler har forskjellige lengder, noe som betyr forskjellige posisjoner på førerdøren).
9. Trapper for lastebilsjåfør - lett å komme seg ut fra varebil til bakke trygt.

Dimensioner på standard lille lastbil AUSBAU-VR kan du finne på vår hjemmeside
Rampa stacjonarna dla samochód dostawczych AUSBAU-VR

Rampa stacjonarna dla samochód dostawczych AUSBAU-VR umożliwia dotarcie do podłogi pojazdów o niskim tonażu z poziomu strefy załadunkowej kompleksów logistycznych i magazynów fabrycznych. To specjalnie zaprojektowane rampy do załadunku / rozładunku samochodów dostawczych przed współczesnymi bramami przemysłowymi.

Nasze urządzenia pomagają wyeliminować różnicę wysokości między samochodami (500-700 mm) i bramami przemysłowymi, które są przeznaczone do dużych naczepów (1100-1200 mm). Nisko tonażowa ciężarówka przybywa do bramy przemysłowej, wyjeżdżając na rampę stacjonarną dla vanów AUSBAU-VR Więc jej wysokość (odległość od ziemi do podłogi skrzyni ładunkowej) staje równa wysokości bramy przemysłowej. To pozwala wykonać załadunek / rozładunek bezpośrednio z magazynu.

Nasi inżynierowie przeanalizowali specyfikacji setek modeli samochodów dostawczych, aby zaproponować najlepszy wybór ramp.
Zestaw standardowy zawiera kraty stalowe jako powierzchnie jezdną, barierki ochronne zdejmowane o wysokości 250 mm, zapobiegające wypadaniu samochodu z rampy, zestaw do mocowania rampy do ziemi i ściany magazynu. Poza tym klient może zamówić specjalne opcjonalne funkcje, które poprawią użyteczność rampy, ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Produkujemy rampy dla vanów AUSBAU-VR z gatunków stali Е 235-В (Fe 360-B) i Е 235-С (Fe 360-C) zgodnie z normą ISO 630: 1995. Spawanie odbywa się automatycznie i półautomatycznie w środowisku gazów ochronnych.

Podczas produkcji naszych ramp stacjonarna dla samochód dostawczych wykorzystujemy:
• rury stalowe prostokątne o różnych przekrojach (zależnie od nośności rampy);
• blachę gorącowalcowaną o grubości 4, 5 i 12 mm;
• spawane kraty stalowe (cięcie taśmy zależy od nośności);
• produkty metalowe o klasie wytrzymałości nie niższej niż 8,0.

Opcje dodatkowe dla ramp AUSBAU-VR:
1) Zestaw 4 szt. podnóżków dla kół (na wysokość 100mm) - pozwalają dodatkowo zwiększyć wysokość furgonetki, jeśli jest zbyt mała, aby osiągnąć poziom bramy do doku.
2) Sygnalizacja świetlna z czujnikiem ruchu - pokazuje kolor zielony, gdy kierowca ciężarówki może jeździć po rampie i zmienia kolor na czerwony, gdy musi się zatrzymać.
3) Mechaniczny most ładunkowy - zapewnia połączenie między bramą magazynu a podłogą ciężarówki
4) Schody do rampy dla kierowcy ciężarówki - pozwalają łatwo i bezpiecznie zejść na ziemię z ciężarówki stojącej na rampie.
5) Schody z platformą - pozwalają kierowcy najpierw wejść na platformę, a następnie zejść po schodach (różne ciężarówki mają różne długości, to znaczy różne położenia drzwi kierowcy od ściany magazynu).
6) Koła ustawione na rampie - umożliwiają przesuwanie rampy z jednej bramy do drugiej za pomocą wózka widłowego.
7) Poręcze na rampę o wysokości 1000 mm – zapewniają bezpieczne chodzenie po rampie dla pieszych. Montują się zamiast standardowych 250 mm ogrodzeń.
8) Zestaw znaków informacyjnych - zawierają ważne instrukcje dla kierowcy. Wszystkie znaki są wydrukowane w standardowej kolejności w odbiciu lustrzanym (dobrze czytelne przez lusterko wsteczne). Dostępne w językach angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i innych - na życzenie (może pobierać się dodatkowa opłata).
9) Kliny do blokowania kół - dodatkowa ochrona wózka przed ruchem (blokowanie tylnych kół) podczas załadunku i rozładunku.

Wymiary standardowej małej ciężarówki AUSBAU-VR można znaleźć na naszej stronie
Rampas de craga para veículos comerciais AUSBAU-VR

As rampas AUSBAU-VR permitem chegar à plataforma de veículos comerciais a partir do nível da área de carga e do pavimento de armazéns. É uma rampa especialmente criada para carregamento/descarregamento de veículos comerciais junto aos portões habituais de armazéns modernos.

O equipamento AUSBAU permite igualar a diferença de alturas entre os veículos comerciais (500-700 mm) e os portões destinados para semirreboques (1100-1200 mm). Um veículo de transporte comercial, chegando ao portão de armazém, entra na rampa AUSBAU-VR igualando a altura do soalho da sua plataforma com a altura do portão de armazém proporcionando realização da operação de carregamento/descarregamento diretamente a partir do armazém.

A nossa equipa investigou dezenas de especificações de centenas modelos de veículos de carga, analisando os relatórios sobre os mais populares veículos pesados, os nossos engenheiros desenharam vários modelos a fim de encontrar a melhor solução para vários tipos de transporte, que deu o seguinte resultado:
A configuração base inclui: pavimento de grade como área de passagem, vedação de proteção com altura de 250 mm evitando a queda de um meio de transporte da rampa, conjunto de montagem para fixar rampa no solo e na parede de armazém. Além disso, o cliente pode encomendar opções especiais para melhorar a rampa, reforçando suas particularidades operacionais e aumentando a segurança de trabalho.

As rampas AUSBAU- VR são fabricadas com aço de marcas Е 235-В (Fe 360-B) e Е 235-С (Fe 360-C) atendendo a norma ISO 630:1995. A soldagem é feita com equipamento automático e semi-automático no meio de gases de proteção.

Para o fabrico de nossas rampas se emprega:
- tubos de aço perfilados com cortes variados (considerando a carga);
- folhas laminadas a quente com espessura de 4, 5 e 12 mm;
- pavimento de grade soldado (corte da faixa de acordo com a carga);
- elementos de conexão com classe de resistência não inferior de 8.0.

Opções suplementares para rampas AUSBAU-VR:
1. Um conjunto de 4 elevadores de rodas em 100 mm – permitindo aumentar mais a altura de veículo, quando elevação normal é insuficiente para realizar os trabalhos a partir de armazém.
2. Um semáforo com sensor de movimento que mostra luz verde para motorista de pesado quando é permitido se movimentar na rampa e ligando o vermelho quando se deve parar.
3. Uma ponte mecânica de carregamento – garante conexão entre o portão de armazém e a plataforma do veículo.
4. Uma escada para motorista de veículo – permite uma descida fácil e segura do veículo, que se encontra na rampa, até ao solo.
5. Uma escada com plataforma – permite ao condutor entrar primeiro na plataforma e a seguir descer pela escada (comprimento de diversos veículos é diferente, ou seja, a distância entre a porta do veículo e a parede de armazém é diferente).
6. Um meio de deslocação com rodas – permite deslocar a rampa de um portão para outro usando uma empilhadora.
7. Um corrimão na rampa – garante uma passagem segura de peões devido ao corrimão com altura de 1000 mm. Montagedo em vez de vedação normal (com altura de 250 mm).
8. Um conjunto de placas de informação para mostrar informação importante ao condutor. Todas as placas estão impressas de forma normal e de espelho (facilitando a leitura a partir do espelho retrovisor). Disponível em inglês, alemão, russo, ucraniano e outras línguas (pode ser sujeito ao pagamento adicional).
9. Um aparelho de retenção (2 pares) – mais uma proteção do veículo contra movimento indesejado (bloqueio de rodas traseiras) durante o processo de carregamento-descarregamento.

Dimensões do caminhão pequeno padrão AUSBAU-VR você pode encontrar em nosso site
Rampe de încărcare pentru vehicule utilitare AUSBAU-VR

Rampa AUSBAU-VR permite atingerea nivelului cadrului vehiculelor utilitare de la nivelul zonei de încărcare a centrelor logistice și a depozitelor uzinei. Aceasta este o rampă special concepută pentru încărcarea/descărcarea vehiculelor comerciale cu accesul la porțile standard de andocare ale depozitelor moderne.

Echipamentele AUSBAU ajută la eliminarea diferențelor de înălțime a vehiculelor utilitare (500-700 mm) și înălțimea porților de andocare, destinate semiremorcilor mari (1100-1200 mm). Utilitara se apropie de poarta de andocare și, după ce se urcă pe rampa AUSBAU-VR, devine mai înaltă, iar nivelul cadrului acesteia devine egal cu înălțimea porții depozitului, ceea ce permite încărcarea/descărcarea direct din depozit.

Echipa noastră a studiat zeci de specificații pentru sute de modele de vehicule comerciale, noi am analizat cu atenție rapoartele despre cele mai vândute modele de pe piața europeană, inginerii noștri au modelat variante diverse pentru a găsi cea mai bună soluție pentru diferite vehicule și iată rezultatul:
Echiparea standard include podina-grătarul în calitate de parte carosabilă, cadrul lateral de protecție de 250 mm înălțime care împiedică căderea vehiculului de pe rampă, trusa de montaj pentru fixarea rampei la sol și la peretele depozitului. În plus, clientul poate să comande opțiuni speciale pentru perfecționarea rampei sale, îmbunătățirea caracteristicilor de utilizare, precum și creșterea siguranței lucrărilor.

În producția rampelor AUSBAU-VR, se utilizează oțelurile din clasele E 235-B (Fe 360-B) și E 235-C (Fe 360-C) conform standardului ISO 630:1995. Sudarea se efectuează cu ajutorul automatelor și semi-automatelor în mediul gazelor de protecție.

Pentru fabricarea rampelor noastre se utilizează:
- țevi de oțel profilate de diferite secțiuni (în funcție de sarcină);
- foi laminate la cald de 4, 5 și 12 mm grosime;
- podini-grătare sudate (secțiunea benzii în funcție de sarcină);
- produse de feronerie cu clasa de rezistență de cel puțin 8.0.

Opțiuni suplimentare la rampele AUSBAU-VR:
1. Set de 4 ridicătoare pentru roți cu 100 mm – permite creșterea suplimentară a înălțimii vehiculului, dacă ridicarea la nivelul standard nu este suficientă pentru efectuarea lucrărilor din depozit.
2. Semafor cu senzor de mișcare – arată lumina verde șoferului camionului, permițând deplasarea pe rampă, și se schimbă în roșu, atunci când acesta trebuie să se oprească.
3. Podul mecanic de încărcare – asigură legătura între poarta de andocare și cadrul camionului.
4. Scara pentru șoferul camionului – permite coborârea la sol ușoară și în condiții de siguranță din camionul stând pe rampă.
5. Scara cu platformă – permite șoferului să calce mai întâi pe platformă, iar apoi să coboare pe scară (vehiculele diferite au lungimi diferite, adică poziții diferite ale ușii șoferului de la peretele depozitului).
6. Roțile fixate pe rampă – permit deplasarea rampei de la o poartă la alta, cu ajutorul unui încărcător.
7. Parapete pe rampă – trecerea pietonilor pe rampă în condiții de siguranță, datorită parapetelor de 1000 mm înălțime. Acestea se montează în locul cadrului lateral de protecție (de 250 mm înălțime).
8. Set de plăci informative – furnizează instrucțiuni importante șoferului. Textele de pe plăci sunt tipărite în mod standard și cu oglindire orizontală (se citește ușor în oglinda retrovizoare). Disponibil în limbile engleză, germană, poloneză, rusă, ucraineană și alte limbi la solicitare (poate fi încasată taxa suplimentară).
9. Cale de blocare pentru roți (2 perechi) - protecție suplimentară a vehiculului împotriva mișcării acestuia (blocarea roților din spate) în timpul procedurii de încărcare/descărcare.

Dimensiunile camionetelor standard AUSBAU-VR le puteți găsi pe site-ul nostru
Грузовая рампа для малотоннажных автомобилей AUSBAU-VR

Рампа AUSBAU-VR позволяет добраться до пола малотоннажных автомобилей с уровня погрузочной зоны логистических комплексов и заводских складов. Это специально разработанная рампа для погрузки/выгрузки коммерческого грузового транспорта при подъезде к стандартным доковым воротами современных складов.

Оборудование AUSBAU помогает ликвидировать разницу высот малотоннажных грузовиков (500-700 мм) и высоты доковых ворот, предназначенных для больших полуприцепов (1100-1200 мм). Малотоннажный грузовичок подъезжает к складским воротам и после заезда на рампу AUSBAU-VR становится выше, а его пол получается вровень с высотой складских ворот, что позволяет проводить погрузку/выгрузку прямо со склада.

Наша команда изучила десятки спецификаций на сотни моделей коммерческого транспорта, мы внимательно проанализировали отчеты про самые популярные грузовики на европейском рынке, наши инженеры смоделировали различные варианты, чтобы найти лучшее решения для разнообразного транспорта и вот результат:

Стандартная комплектация включает решетчатый настил в качестве проезжей части, защитные ограждения высотой 250 мм, предотвращающие падение транспорта с рампы, монтажный набор для фиксации рампы к земле и стене склада. Кроме этого, клиент может заказать специальные опции, которые улучшат рампу, усилят ее пользовательские характеристики и повысят безопасность работ.

При производстве рамп AUSBAU- VR используется сталь марок Е 235-В (Fe 360-B) и Е 235-С (Fe 360-C) по стандарту ISO 630:1995. Сварка ведется автоматами и полуавтоматами в среде защитных газов.

В изготовлении наших рамп применяются:
- трубы стальные профильные разных сечений (в зависимости от нагрузки);
- лист горячекатаный толщиной 4, 5 и 12 мм;
- решетчатый настил сварной (сечение полосы в зависимости от нагрузки);
- метизные изделия классом прочности не ниже 8.0.

Дополнительные опции для рамп AUSBAU-VR:
1. Набор из 4х подъемов колес на 100 мм – позволяет дополнительно увеличить высоту транспорта если стандартного подъема недостаточно для проведения работ со склада.
2. Светофор с датчиком движения – показывает зеленый свет водителю грузовика разрешая движение по рампе и переключается на красный, когда он должен остановиться.
3. Механический погрузочный мост – обеспечивает соединение между складскими воротами и полом грузовика.
4. Лестница для водителя грузовика – позволяет легко и безопасно спуститься на землю с грузовика, стоящего на рампе.
5. Лестница с платформой – позволяет водителю ступить сначала на платформу, а потом уже спуститься по лестнице (разный транспорт имеет различную длину, т.е. разное расположение водительской двери от стены склада).
6. Колесное средство перемещения – позволяет перемещать рампу от одних ворот к другим, используя погрузчик.
7. Перила на рампе – безопасный проход для пешеходов благодаря перилам высотой 1000 мм. Устанавливаются вместо базовых ограждений (высотой 250 мм).
8. Набор информационных табличек – сообщает важные инструкции водителю. Все таблички напечатаны в стандартном порядке и зеркально (хорошо читается через зеркало заднего вида). Доступно на английском, немецком, польском, русском, украинском и других языках по запросу (может взиматься дополнительная плата).
9. Противооткатные башмаки (2 пары) – дополнительная защита грузовика от движения (блокировка задних колес) когда идет погрузочно-разгрузочный процесс.

Размеры стандартных моделей рамп для малотоннажных автомобилей AUSBAU-VR вы можете найти на нашем сайте.
Stacionarna rampa za kombi AUSBAU-VR

Rampa AUSBAU-VR omogoči dostop do tal kombijev od ravni nakladalne cone logističnih središč in tovarniških skladišč. To je posebej razvita rampa za tovorjenje komercialnih tovornih vozil ob dovozu k standardnim nakladalnim vratom sodobnih skladišč.

Oprema AUSBAU pomaga odpraviti razliko višine kombija (500 – 700 mm) in višine nakladalnih vrat, namenjenih za velike prikolice (1.100 – 1.200 mm). Kombi se pripelje ob skladiščna vrata in s tem, da se zapelje na rampo AUSBAU-VR postane višji ter njegova tla bodo na enaki višini z višino skladiščnih vrat, kar omogoči direktno tovorjenje iz skladišča.

Naša ekipa je preučila desetine specifikacij za stotine modelov komercialnih vozil, smo temeljito preanalizirali poročila o najbolj priljubljenih tovornjakih na evropskem trgu, naši inženirji ustvarili več različic, da bi našli najboljšo rešitev za raznovrstna vozila in tukaj je rezultat:
Standardna zbirka vsebuje rešetkasto vozno površino, varovalna ograja z višino 250 mm, ki preprečuje padec vozila z rampe, montažno zbirko za pritrditev na tla in steno skladišča. Pri čemer stranka lahko naroči posebne opcije, ki lahko izboljšajo rampo, pojačajo njene uporabniške lastnosti in povečajo varnost med delom.

Za proizvodnjo ramp AUSBAU-DG se uporablja jeklo znamke Е 235-В (Fe 360-B) in Е 235-С (Fe 360-C) v skladu s standardom ISO 630:1995. Varjenje se opravi z avtomatskimi in polavtomatskimi napravami v mediju varovanih plinov.

Za izdelavo svojih ramp uporabljamo:
- cevi profilirane z različnim presekom (glede na obremenitev);
- vroče valjana pločevina z debelino 4,5 in 12 mm;
- varjene rešetke (presek traka je odvisen od obremenitve);
- kovinski izdelki z razredom trdnosti najmanj 8.0.

Dodatne opcije za rampe AUSBAU-VR:
1. Zbirka iz 4 klancev koles na 100 mm – dodatno dvigne vozilo, če navadna višina dviga ni dovolj za opravljanja del iz skladišča.
2. Semafor s senzorjem premika – pokaže zeleno luč vozniku tovornjaka, ki je premikanje po rampi dovoljeno in prižge rdečo luč, ki one se mora ustaviti.
3. Mehanski nakladalni mostiček - zagotavlja povezavo med skladiščnimi vrati in tlemi tovornjaka.
4. Stopnišče za voznika tovornjaka – omogoči, da se enostavno in varno spusti na tla iz vozila, ki stoji na rampi.
5. Stopnišče s ploščo – omogoči, da voznik prvo stopi na ploščo, nato pa se spusti po stopnišču (različna vozila imajo različno višino oz. različno razdaljo voznikovih vrat od stene skladišča).
6. Naprava za premikanje s kolesi – omogoči, da rampa se premika od enih vrat do drugih, s pomočjo nakladalca.
7. Varovalna ograja na rampi - varno premikanje peš zaradi ograje z višino 1.000 mm. Se namesti namesto osnovne ograje (z višino 250 mm).
8. Zbirka opozorilnih tablic – sporoči pomembna navodila za voznika. Vse tablice tiskane navadno in zrcalno (lahko berljive čez vzvratno ogledalo). Na voljo v angleščini, nemščini, poljščini, ruščini in ukrajinščini ter ostalih jezikih na zahtevo (lahko se zaračunajo dodatni stroški).
9. Podporni klini (2 para) – dodatno varovanje tovornjaka pred premikom (blokiranje zadnjih koles) med postopkom tovorjenja.

Dimenzije običajnega majhnega tovornjaka AUSBAU-VR najdete na naši spletni strani
Nakladacia rampa pre ľahké úžitkové vozidlá AUSBAU-VR

Rampa AUSBAU-VR umožňuje prístup na podlahu ľahkých úžitkových vozidiel z úrovne nakladacej zóny logistických komplexov a výrobných skladov. Ide o špeciálne navrhnutú rampu na nakladanie / vykladanie úžitkových nákladných vozidiel pri približovaní sa k štandardným priemyselným bránam moderných skladov.

Zariadenie AUSBAU pomáha eliminovať rozdiel vo výške ľahkých úžitkových vozidiel (500-700 mm) a výške priemyselnej brány, určenej pre veľké návesy (1100-1200 mm). Ľahké úžitkové vozidlo prichádza k priemyselnej bráne a po príchode na rampu AUSBAU-VR sa jeho podlaha vyrovnáva s výškou priemyselnej brány, čo umožňuje nakladanie / vykladanie priamo zo skladu.

Náš tím preskúmal desiatky špecifikácií pre stovky modelov úžitkových vozidiel, pozorne rozobral správy o najpopulárnejších nákladných vozidlách na európskom trhu, naši inžinieri vyhodnotili rôzne možnosti na vyhľadanie najlepších riešení pre rôzne vozidlá, a tu je výsledok:
Štandardné vybavenie zahŕňa mriežku ako vozovku, ochranné oplotenie s výškou 250 mm, ktoré bráni pádu vozidla z rampy, montážnu súpravu na upevnenie rampy k zemi a k stene skladu. Okrem toho si zákazník môže objednať špeciálne možnosti, ktoré zlepšia rampu, zvýšia jej užívateľské vlastnosti a zvýšia bezpečnosť práce.

Pri výrobe rámp AUSBAU-VR sa používa oceľ triedy E 235-B (Fe 360-B) a E 235-C (Fe 360-C) podľa normy ISO 630: 1995. Zváranie sa vykonáva automaticky a poloautomaticky v prostredí ochranných plynov.

Pri výrobe našich rámp sa používajú:
- rúry oceľové profilové s rôznym prierezom (v závislosti od zaťaženia);
- plechy valcované za tepla s hrúbkou 4, 5 a 12 mm;
- zváraná mriežka (prierez pásu v závislosti od zaťaženia);
- kovové výrobky s triedou pevnosti najmenej 8.0.

Ďalšie možnosti pre rampy AUSBAU-VR:
1. Sada zo 4 zdvíhacích zariadení na 100 mm - umožňuje zvýšiť výšku vozidla, ak štandardná výška nestačí na prácu zo skladu.
2. Semafor s pohybovým senzorom - zobrazuje zelené svetlo vodičovi vozíka a umožňuje pohyb na rampe, potom prepína na červenú, keď sa má zastaviť.
3. Mechanická nakladacia rampa - zabezpečuje spojenie medzi priemyselnou bránou a podlahou nákladného vozidla.
4. Rebríček pre vodiča nákladného vozidla - umožňuje ľahko a bezpečne zostúpiť na zem z nákladného vozidla stojaceho na rampe.
5. Rebríček s rampou - umožňuje vodičovi, aby najprv vystúpil na rampu a potom zostúpil z rebríčka (rôzne vozidlá majú rozdielnu dĺžku, to znamená rôzne umiestnenie dverí vodiča od steny skladu).
6. Vozidlo s kolieskami - umožňuje premiestňovať rampu z jednej brány do druhej pomocou nakladača.
7. Zábradlie na rampe - bezpečný prechod pre chodcov vďaka 1000 mm vysokému zábradliu. Namontuje sa namiesto základného oplotenia (výška 250 mm).
8. Súbor informačných tabuliek - informuje vodiča o dôležitých pokynoch. Všetky tabuľky sú vytlačené v štandardnom poradí a zrkadlovo (sú dobre čitateľné cez spätné zrkadlo). Sú k dispozícii v angličtine, nemčine, poľštine, ruštine, ukrajinčine a ďalších jazykoch na požiadanie (môžu byť účtované dodatočné poplatky).
9. Protizáklzová záražka (2 dvojice) - dodatočná ochrana vozidla proti pohybu (zablokovanie zadných kolies) počas nakladania a vykladania.

Rozmery štandardného malého nákladného vozidla AUSBAU-VR nájdete na našom webe
Utovarna rampa za kombi AUSBAU-VR

Utovarna rampa za kombi AUSBAU-VR omogućava dostup do poda kombija sa nivoa utovarne zone logističkih kompleksa i proizvodnih magacina. Ovo je specijalno dizajnirana rampa za utovar/istovar komercijalnih teretnih vozila pri približavanju standardnim kapijama savremenih skladišta.

Oprema AUSBAU pomaže da se eliminiše razlika visine kombija (500-700 mm) i visine kapije, koja je predviđena za velike poluprikolice(1100-1200 mm). Kombi se približava skladištnim vratima i posle ulaska na rampu AUSBAU-VR on je na višem nivou, a njegov pod dolazi na nivo koji je na visini skladištnih vrata, što dozvoljava vršenje utovara/istovara direktno sa skladišta.

Naš tim je proučio desetine specifikacija za stotine modela komercijalnih vozila, mi smo pažljivo proanalizirali izveštaje o najpopularnijim teretnjacima na evropskom tržištu, naši inženjeri su modelirali različite opcije, da bi našli najbolje rešenje za razna vozila i evo rezultata:
Standardna oprema sadrži rešetkaste podloge kao gazeći element, zaštitne ograde visine 250 mm koje sprečavaju padanje transporta sa rampe, komplet za montažu za fiksaciju rampe za tlo i zid skladišta. Osim toga kupac može da zakaže specijalne opcije, koje će da poboljšaju rampu, ojačaju njene korisničke karakteristike i povećati bezbednost na radu.

Prilikom proizvodnje rampi AUSBAU-VR koristi se čelik marke E 235-B (Fe 360-B) i Е 235-С (Fe 360-C) prema standardima ISO 630:1995. Zavarivanje se vrši automatskim i poluautomatskim postupkom u okolini zaštitnih gasova.

Prilikom proizvodnje naših rampi se koriste:
- Cevi profilne različitih preseka (u zavisnosti od opterećenja);
- Toplo valjeni lim 4,5 i 12mm;
- Rešetkaste zavarene podloge (poprečni presek traka u zavisnosti od opterećenja);
- Elementi za spajanje sa klasom jačine ne manje od 8.0.

Dodatne opcije za rampe AUSBAU-VR:
1. Komplet od 4 podizaća točkova na 100 mm – dozvoljava da se dodatno uveća visina prevoznog sredstva ako su standardni podizaći nedovoljni za izvođenje radova iz skladišta.
2. Semafor sa senzorom za kretanje – pokazujući zeleno svetlo vozaču teretnog vozila dopušta mu da se kreće preko rampi, a menjajući svetlo na crveno daje mu znak da on mora da se zaustavi.
3. Mehanički utovarni most obezbeđuje spajanje skladišnih kapija i poda teretnog vozila.
4. Stepenice za vozača teretnog vozila – vozač se može lako i bezbedno spustiti na tlo iz teretnog vozila koji stoji na rampi.
5. Stepenice sa platformom – daje mogućnost da vozač prvo iskorači na platformu, a već posle se spusti preko stepenica (razne vrste transporta imaju rasličitu dužinu, dakle i vrata vozača su različito udaljenja od zidova skladišta).
6. Uređaj za premeštanje na točkovima – pruža mogućnost da se premesti rampa od jednih vrata ka drugima, pomoću viljuškara.
7. Ograde na rampi – bezbedan prolaz pešaka zahvaljujući ogradi visine 1000mm.
8. Komplet informacionih tablica – prenosi važna uputstva vozaču. Sve tablice su odštampane prema standardnom redosledu i u obliku „kroz ogledalo“ (dobro se čitaju kroz ogledalo za podled pozadi). Pristupne su na engleskom, nemačkom, poljskom, ruskom, ukrajinskom i drugim jezicima na Vaš upit (moguće uz doplaćivanje).
9. Fiksatori (2 para) – dodatna zaštita teretnog vozila od kretanja (blokiraju zadnje točkove) kada su u toku utovarno-istovarni radovi.

Dimenzije standardnog malog kamiona AUSBAU-VR možete pronaći na našoj veb stranici
Lastramper för skåpbilar AUSBAU-VR

Lastrampor för skåpbilar AUSBAU-VR låter dig komma till golvet i små fordon från lastningsområdet för logistikkomplex och fabrikslager. Detta är en speciellt konstruerad ramp för lastning / lossning av kommersiella godsvagnar vid ingången till moderna lagerportar.

AUSBAU-utrustning hjälper till att eliminera skillnaden mellan höjden på små lastbilar (500-700 mm) och höjden på dockportarna utformade för stora semitrailers (1100-1200 mm). En liten lastbil drar upp till lagerporten och, efter att ha gått in på AUSBAU-VR-rampen, blir den högre och golvet ligger i nivå med lagerportens höjd, vilket möjliggör lastning / lossning direkt från lagretsrummet.

Vårt team studerade dussintals specifikationer för hundratals modeller av kommersiella fordon, vi analyserade noggrant rapporter om de mest populära lastbilarna på den europeiska marknaden, våra ingenjörer modellerade olika alternativ för att hitta de bästa lösningarna för olika fordon, och här är resultatet:
Standardutrustning inkluderar gitter som en väg, säkerhetsskenor 250 mm höga för att förhindra att fordon faller från rampen, monteringssats för att fästa rampen på marken och lagerväggen. Dessutom kan klienten beställa specialalternativ som förbättrar rampen, stärker användaregenskaperna och ökar säkerheten i arbetet.

Vid tillverkning av AUSBAU-VR-ramper används stålkvaliteter E 235-B (Fe 360-B) och E 235-C (Fe 360-C) i enlighet med ISO 630: 1995. Svetsning utförs av automatiska maskiner och halvautomatiska maskiner i miljön med skyddsgaser.

Vid tillverkningen av våra ramper används:
- stålprofilrör i olika sektioner (beroende på belastning);
- varmvalsat ark med en tjocklek av 4, 5 och 12 mm;
- svetsade rister (remsavsnitt beroende på last);
- hårdvaruprodukter med en hållfasthetsklass på minst 8,0.

Ytterligare alternativ för AUSBAU-VR-ramper:
1. En uppsättning med 4 hjullyftar per 100 mm - gör att du ytterligare kan höja transportens höjd om standardlyft inte är tillräckligt för att utföra arbete från lagret.
2. Trafikljus med rörelsessensor - visar grönt ljus till truckföraren som tillåter rörelse på rampen och växlar till rött när den ska stoppa.
3. Mekanisk lastbrygga - ger en koppling mellan lagerporten och truckgolvet.
4. Stege för en lastbilschaufför - låter dig enkelt och säkert gå ner till marken från en lastbil som står på en ramp.
5. Trappuppgång med en plattform - gör det möjligt för föraren att först kliva på plattformen och sedan gå ner för trappan (olika fordon har olika längder, det vill säga olika platser för förarens dörr från lagerväggen).
6. Med hjälp av hjulrörelse kan du flytta rampen från en grind till en annan med en lastare.
7. Räcke på rampen - en säker passage för fotgängare tack vare det 1000 mm höga räcket. Finns istället för grundskydd (250 mm hög).
8. En uppsättning informationsskyltar - ger viktiga instruktioner till föraren. Alla skyltar är tryckta i standardform och speglas (de kan läsas genom bakspegeln). Finns på engelska, tyska, polska, ryska, ukrainska och andra språk på begäran (extra avgifter kan tillkomma).
9. Hjulspånare (2 par) - ytterligare skydd mot rörelse (låsning av bakhjulen) under lastning och lossning.

Mått på standard liten lastbil AUSBAU-VR hittar du på vår webbplats
Навантажувальна рампа для малотоннажних автомобілів AUSBAU-VR

Рампа AUSBAU-VR дозволяє дістатися до підлоги малотоннажних автомобілів з рівня вантажної зони логістичних комплексів і заводських складів. Це спеціально розроблена рампа для навантаження/розвантаження комерційного вантажного транспорту при під'їзді до стандартних докових воріт сучасних складів.

Обладнання AUSBAU допомагає ліквідувати різницю висот малотоннажних вантажівок (500-700 мм) і висоти докових воріт, призначених для великих напівпричепів (1100-1200 мм). Малотоннажний грузовичок під'їжджає до складських воріт і після заїзду на рампу AUSBAU-VR стає вище, а його підлога виходить врівень з висотою складських воріт, що дозволяє проводити навантаження/вивантаження прямо зі складу.

Наша команда вивчила десятки специфікацій на сотні моделей комерційного транспорту, ми уважно проаналізували звіти про найпопулярніші вантажівки на європейському ринку, наші інженери змоделювали різні варіанти, щоб знайти краще рішення для різноманітного транспорту і ось результат:
Стандартна комплектація включає гратчастий настил в якості проїжджої частини, захисні огорожі висотою 250 мм, що запобігають падінню транспорту з рампи, монтажний набір для фіксації рампи до землі і стіни складу. Крім цього, клієнт може замовити спеціальні опції, які поліпшать рампу, посилять її користувальницькі характеристики і підвищать безпеку робіт.

При виробництві рамп AUSBAU-VR використовується сталь марок Е 235-В (Fe 360-B) і Е 235-С (Fe 360-C) за стандартом ISO 630:1995. Зварювання ведеться автоматами і напівавтоматами в середовищі захисних газів.

У виготовленні наших рамп застосовуються:
- труби сталеві профільні різних перетинів (в залежності від навантаження);
- лист гарячекатаний товщиною 4, 5 і 12 мм;
- гратчастий настил зварений (перетин смуги в залежності від навантаження);
- метизні вироби класом міцності не нижче 8.0.

Додаткові опції для рамп AUSBAU-VR:
1. Набір з 4х підйомів коліс на 100 мм – дозволяє додатково збільшити висоту транспорту якщо стандартного підйому недостатньо для проведення робіт зі складу.
2. Світлофор з датчиком руху – показує зелене світло водієві вантажівки дозволяючи рух по рампі і перемикається на червоний, коли він повинен зупинитися.
3. Механічний навантажувальний міст – забезпечує з'єднання між складськими воротами і підлогою вантажівки.
4. Сходи для водія вантажівки – дозволяє легко і безпечно спуститися на землю з вантажівки, що стоїть на рампі.
5. Сходи з платформою – дозволяє водієві ступити спочатку на платформу, а потім вже спуститися по сходах (різний транспорт має різну довжину, тобто різне розташування водійських дверей від стіни складу).
6. Колісний засіб переміщення – дозволяє переміщати рампу від одних воріт до інших, використовуючи навантажувач.
7. Перила на рампі – безпечний прохід для пішоходів завдяки перилам висотою 1000 мм. встановлюються замість базових огорож (висотою 250 мм).
8. Набір інформаційних табличок – повідомляє важливі інструкції водієві. Всі таблички надруковані в стандартному порядку і дзеркально (добре читається через дзеркало заднього виду). Доступно англійською, німецькою, польською, російською, українською та іншими мовами за запитом (може стягуватися додаткова плата).
9. Противідкатні черевики (2 пари) – додатковий захист вантажівки від руху (блокування задніх коліс) коли йде вантажно-розвантажувальний процес.

Розміри стандартних моделей рамп для малотоннажних автомобілів AUSBAU-VR ви можете знайти на нашому сайті.
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
Kontak penjual
Kirim pesan
Periksa nomor telepon: apakah harus mengikuti format internasional dan menyertakan kode nagara.
captcha
Menjual mesin atau kendaraan?
Anda dapat melakukannya dengan kami!
Iklan yang serupa
dock leveler ARCH // 12 Tons ARCH // 12 Tons harga berdasarkan permintaan Dock leveler 2019 Portugal, Fátima